โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ KM” รุ่นที่ 3 วันที่ 4 เมษายน 2550

PAN
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แจ้ง Confirm รายชื่อและขอแจ้งปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ "ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ KM" รุ่นที่ 3 วันที่ 4 เมษายน 2550   เนื่องจากเต็มจำนวน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้  KM”

รุ่นที่ 3  วันที่ 4 เมษายน 2550    

 1. ผศ.จำเป็น อ่อนทอง                                        คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 2. รศ.สมยศ ทุ่งหว้า                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 3. ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต                                 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 4. อาจารย์พรพงษ์ สุทธิรักษ์                              คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
 5. อาจารย์จุฑามาศ ชัยเพชร                              คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 6. รศ.พันธ์ ทองชุมนุม                                        คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 7. อาจารย์มณีรัตน์ บุญล้ำ                                   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 8. อาจารย์วิโรจน์ ภู่ต้อง                                      คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 9. อาจารย์ อดิศักดิ์ อินทนา                                 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 10. อาจารย์อาคม วังเมือง                                     คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 11. อาจารย์ เอสเธอร์ ใจไหว                                คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 12. ผศ.ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต                              คณะพยาบาลศาสตร์  
 13. ผศ.ขนิษฐา นาคะ                                            คณะพยาบาลศาสตร์
 14. รศ.สุเมธ พีรวุฒิ                                               คณะแพทยศาสตร์
 15. รศ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์                                     คณะเภสัชศาสตร์
 16. อาจารย์อริญา ชาติศิริ                                     คณะวิทยาการจัดการ
 17. อาจารย์ชาลี ไตรจันทร์                                 คณะวิทยาการจัดการ
 18. อาจารย์วลัยลักษณ์ พืชน์ไพบูลย์                  คณะวิทยาศาสตร์
 19. รศ.นงพร โตวัฒนะ                                        คณะวิทยาศาสตร์
 20. รศ.วิไลวรรณ โชติเกียรติ                               คณะวิทยาศาสตร์
 21. รศ.จุฑามาส ศตสุข                                          คณะวิทยาศาสตร์
 22. ผศ.วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล                          คณะวิทยาศาสตร์
 23. อาจารย์มนูญ ศิรินุพงศ์                                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 24. รศ.ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์                                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 25. ผ.ศ.พักตรา  คูบุรัตน์                                      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 26. ดร.รัตติกานต์  แซ่ลิ่ม                                     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 27. ดร.นิรัติศัย  เพชรสุภา                                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 28. รศ.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล                                           คณะวิศวกรรมศาสตร์
 29.   ดร.กุสุมาลย์  เฉลิมยานนท์                            คณะวิศวกรรมศาสตร์
 30.   ผศ.ราม  แย้มแสงสังข์                                    คณะวิศวกรรมศาสตร์
 31. อาจารย์ชลดา ตันติวิชิตเวช                           คณะศิลปกรรมศาสตร์
 32. อาจารย์สุดารัตน์ สุกาพัฒน์                           คณะศิลปกรรมศาสตร์
 33. อาจารย์รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ                        คณะศิลปศาสตร์
 34. ผศ.พรเทพ เมืองแมน                                     คณะศึกษาศาสตร์
 35. ผศ.สมเกียรติ  สุขนันตพงศ์                          คณะศึกษาศาสตร์
 36. อาจารย์จิระวัฒน์  ตันสกุล                             คณะศึกษาศาสตร์
 37. ผศ.อริยา  คูหา                                                  คณะศึกษาศาสตร์
 38. นางสาวดาราเกตุ เพียรพุฒิกร                      วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
 39. นายธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์                       วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
 40. นางละมัย วิทยาศิริกุล                                    วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
 41. นางอริยา วัฒนนิยมขจร                                หน่วยตรวจสอบภายใน
 42. นายชนันท์ สุวรรณรัตน์                                สำนักวิทยบริการ
 43. นางโซรยา จามจุรี                                           สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานพัฒนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ความเห็น (5)

คณะวิทยาศาสตร์ รับทราบคั้บผม
เขียนเมื่อ 
เยี่ยมยอดค่ะ น้องแป้น
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคร้าบ อย่างงี้ก็เขินแย่อะจิ

เขียนเมื่อ 
ผศ.ปิยะ กิจถาวร ยกเลิกการเข้าร่วม
เขียนเมื่อ 

ขอชมด้วยคนน่ะครับ....

ทำ Weblog ได้น่ารักมากๆ เหมือนเจ้า Blog เลย

 

หมายเลขบันทึก

75690

เขียน

01 Feb 2007 @ 10:39
()

แก้ไข

21 Jun 2012 @ 17:32
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก