การสอบหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องสำคัญ

แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

การสอบเป็นเพียงการวัดผลความตั้งใจ แต่ปัจจุบันกลับเน้นไปที่เรื่องของความจำเสียส่วนใหญ่ เรื่องของการประยุกต์นั้นน้อยมาก

การทำข้อสอบก็นับว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของการเรียนการสอน

เพราะการทำข้อสอบนั้นเป็นเครื่องมือวัด แต่จะวัดอะไร วัดอย่างไร วัดเพื่ออะไร นั้นน่าจะเป็นคนละเรื่องเดียวกัน

ที่เป็นคนละเรื่องเดียวกันนั้นเนื่องจากว่า การเรียนการสอนนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และการสอบก็เป็นเครื่องมือวัดผลแห่งการเรียนรู้ แต่เครื่องมือวัดผลนั้นสามารถตอบจุดประสงค์ได้เพียงใดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ในการเรียนรู้ในวิชาหนึ่งจะมีหลากหลายรูปแบบ การทำคะแนนได้ก็ต่างกันไปตามความชอบ

วิชาไหนชอบ ทำได้ก็อยากจะเรียน วิชาไหนที่ไม่ชอบเรียนก็ไม่อยากจะสอบ บางวิชาชอบเรียนแต่คิดแล้วทำไมต้องสอบด้วย ในเมื่อชีวิตจริงไม่ได้ต้องจำมากมายเพียงแต่นำไปประยุกต์ใช้ให้ถูกก็พอ

อาจารย์บางคนเก่งมาก แต่สอนแล้วไม่รู้เรื่อง แต่อยากให้นักเรียนทำข้อสอบได้คงเป็นเรื่องที่ยากพอดู

หากจะให้เกิดประโยชน์ในการสอบน่าจะเป็นการพัฒนาทั้ง ๒ ฝ่าย คือ ผู้สอนและผู้เรียน

ผู้สอนต้องพิจารณาข้อสอบที่ออก และพิจารณาผลการสอบของผู้เรียนเพื่อปรับวิธีการสอน

ผู้เรียนต้องทำความเข้าใจการเรียน.......เพื่อพัฒนาตนเอง