ผู้บริหารถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้า  ดิฉัน ได้อ่านข้อความสั้น ๆ แต่ได้สาระ ของ ดร.ประพนธ์  สุริวงษ์  ในหัวข้อ  การเป็นผู้บริหารที่พึงประสงค์    จึงอยากเผยแพร่ให้ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้ทราบ ดังนี้ค่ะ  1) ดูคนออก 2) บอกคนได้ 3) ใช้คนเป็น 4) เน้นคุณภาพ 5) ซาบซึ้งคุณธรรม 6) นำทีมให้ก้าวหน้า 7) พัฒนาลูกน้อง 8) คอยจ้องจับถูก 9) ปลูกฝังค่านิยม 10) ชื่นชมจูงใจ 11) ให้ความยุติธรรม 12) เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลง      ดิฉันเชื่อแน่ค่ะว่าหลายหน่วยงานอาจมีผู้บริหารแบบนี้อยู่บ้าง ไม่มากก็น้อย  หากท่านบริหารได้แบบที่ว่านี้ ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน จะมีความสุข และมีบรรยากาศที่ดีในการทำงานเป็นอย่างมากเลยนะคะ