คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยการนำของ    

คณบดีผศ.เพิ่มศักดิ์     สุริยจันทร์และทีมงาน

มีปรัชญา"ครูเป็นพลังสร้างชาติ      ครุศาสตร์สร้างครู"

เป็นปรัชญาที่มีความหมายลึกซึ้งหากคิดวิเคราะห์ในคำ  ด้วยสมองและสองมือของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ล้วนมีความสามารถในศาสตร์และศิลป์แต่ละสาขาได้มารวมกันในคณะครุศาสตร์

เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาคน พัฒนาชาตินับร้อยคนเพราะแต่ละคนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้คัดเลือกแล้ว  มั่นใจว่าทุกท่านล้วนเพชรเม็ดงามที่ผ่านการเจียรนัยอย่างปราณีต

ทุกท่านล้วนมีองค์ความรู้  ประสบการณ์  เป็นภูมิปัญญาแต่ละด้านแต่ละสาขา  เมื่อมาอยู่รวมกัน เพชรเม็ดงามที่ฉายฉาน เจิดจรัสด้วยปัญญา  หากไม่มีโอกาสได้แสดงความรู้ ความสามารถ ให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดิน  จะเป็นที่น่าเสียดาย  ยิ่งนัก

เฉพาะสอนนักศึกษา  เห็นท่าจะใช้ทรัพยากรที่มีค่าเหล่านี้ไม่คุ้มคณบดี ผศ.เพิ่มศักดิ์  สุริยจันทร์ และทีมบริหารจึงหลอมรวมทีมงานให้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์เครือข่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ขึ้น

ตอนแรกก็เริ่มต้นชวนกันคิดเพียงไม่กี่คน จากนั้นเราเริ่มชวนพี่ๆ น้อง ๆชาวครุศาสตร์ทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมกันคิดจัดตั้งศูนย์  วันนี้เป็นการประชุมครั้งที่สำคัญเพราะเราได้เชิญชวนคณาจารย์ผู้มีความสนใจที่จะร่วมอุดมการณ์ ทำงานร่วมกันมาร่วมปรึกษาหารือ

มันเป็นภาพที่งดงาม  ที่เราไม่คิดแตกแยก ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่มองว่าคนนี้อยู่กลุ่มนั้น คนนั้นอยู่กลุ่มนี้ เรามีเพียงหนึ่งเดียว คือกลุ่มคณาจารย์ครุศาสตร์ที่จะทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของเราเพื่อประโยชน์ต่อศิษย์ ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

เราระลึกเสมอว่า "คนที่มีความสามารถบางคนขาดโอกาส และ คนที่มีโอกาสบางคนกลับไม่มีความสามารถ"  จะหาคนที่มีทั้งความสามารถและมีโอกาสที่จะทำงานเพื่องาน เพื่อคนอื่นและเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินค่อนข้างยาก

จึงเป็นบรรยากาศเริ่มต้นที่ดีและถือว่าการเริ่มต้นที่ดีเท่ากับว่าสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง  จึงหวังว่าทุกคนล้วนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าสำหรับพัฒนาคน พัฒนาชาติ  หากได้จับมือกัน ร่วมมือกัน จะเป็นพลังมหาศาลอันยิ่งใหญ่  เพราะ  ธรรมชาติจะใช้คนเก่งให้ทำงานหนัก งานยากเสมอ  คงต้องปรบมือให้ท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ดังๆที่ท่านไม่ปล่อยให้คนเก่งลอยนวล  ต่อแต่นี้ก็จะรายงานความเคลื่อนไหวเพื่อพี่ น้องครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้ใช้บริการศูนย์พัฒนาครูฯ ของคณะครุศาสตร์ต่อไป