วันนี้ ( 29 มค 50) มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบประเมินการสอนของอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 โดยผมก็เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ โดยหลักของการประชุมวันนี้เพื่อให้ได้แบบประเมินที่สามารถตอบคำถาม ของ สมศ., ก.พ.ร. และผลจากการประเมินสามารถเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งในการขอตำแหน่งทางวิชาการ (กองการเจ้าหน้าที่) ซึ่งในการประชุมครั้งแรกนี้ได้กำหนดเป็นกรอบใน 7 กรอบ คือ

  •  วิธีการถ่ายทอดความรู้
  •  การเตรียมเนื้อหา
  •  การบูรณาการ
  •  ความรู้ความสามารถของผู้สอน
  •  คุณธรรมจริยธรรม
  • การวัดและประเมินผล
  •  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

กรอบที่ 1-4 กำหนดตามแนวทางของ สมศ. ส่วน 5-7 เพิ่มเติม

โดยให้กรรมการทุกคนกลับไปทำการบ้านดูแบบประเมินของคณะตนเองและจัดข้อคำถามให้เป็นไปตามกรอบทั้ง 7 นำมาทำการประชุมเชิงปฏิบัติการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 5 กุมภา 50

ที่ประชุมเสนอแนะให้ทางศูนย์ฯแต่งตั้งกรรมการเพิ่มในศาสตร์ที่สำคัญๆ เช่น ด้านจิตวิทยาการศึกษา, วัดผลการศึกษา เพื่อให้แบบประเมินฉบับใหม่ที่จะคลอดออกมา สมบูรณ์ที่สุด

   
   

สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวนอกรอบ (ไม่ได้ออกความเห็นในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากบทบาทเป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ) :

  1. เห็นด้วยกับกรอบทั้ง 7 โดยเฉพาะประเด็น คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเข้ากับแนวนโยบายการบริหารประเทศในปัจจุบัน
  2. ควรกำหนดน้ำหนักความสำคัญในทั้ง 7 ด้าน (เพื่อลำดับความสำคัญ)
  3. เนื่องจากวัตถุประสงค์คือ ต้องการประเมินการสอนตัวอาจารย์ ไม่ใช้หลักสูตร รายวิชา ดังนั้นในกรอบของ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนั้นไม่ควรนำมาคำนวณออกมาเป็นผลคะแนนของอาจารย์ รวมกับ 6 กรอบแรก

หน้าตาสุดท้ายจะเป็นอย่างไรจะมาเล่าให้ฟังในวันจันทร์หน้านะครับ

  KPN