จากการประชุมคณะกรรมการ km ของคณะฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 สรุปว่าในปี 50 จะทดลองใช้ km เพื่อผลักดันให้มี CoP เกิดขึ้นอย่างน้อย 5 CoP  ซึ่งหนึ่งในนั้น ก็คือ
CoP “Pain the fifth Vital sign” หรือความปวดเป็นสัญญาณชีพที่ 5

ความเป็นมาของ CoP : “Painthe fifth Vital sign”
·        ในอดีต การประเมินและบันทึกความปวดไม่มีระบบที่ชัดเจน โดยมีการบันทึกบ้างใน Nurses note
·        ปี 2547 ได้มีการปรับปรุง graphic sheet เดิม ให้มีช่องบันทึกความปวดได้ และได้ทดลองใช้ graphic sheet ใหม่ในหอผู้ป่วย 3  3ฉ และ 5ค ซึ่งได้ผลดี
·        ต้นปี 2548 ได้รับอนุญาตจากทางโรงพยาบาลให้ใช้ graphic sheet ใหม่ แทนอันเดิมได้ทั้งโรงพยาบาล
·        จากการติดตามผลการใช้งานเบื้องต้นใน 14 หอผู้ป่วย พบว่ามี 9 แห่ง ที่ทำการบันทึก ความปวดใน graphic sheet ใหม่ ส่วนอีก 5 แห่ง ยังไม่มีการบันทึก
·        กันยายน 2549 “วันคุณภาพศรีนครินทร์ ได้ทดลองจัด sharing เรื่องการประเมินและบันทึกความปวด(อ่านที่นี่) โดยมีตัวแทนจาก 13 หอผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรม

วัตถุประสงค์ของ CoP : เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการประเมินและบันทึกความปวดระหว่างหอผู้ป่วย
เป้าหมาย: เพื่อเพิ่มอัตราการบันทึกความปวดของทุก ward ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพการดูแลผู้ป่วยต่อไป
BAR: ก่อนเริ่มกิจกรรม ได้ติดตามผลการประเมินและบันทึกความปวดอีกครั้งระหว่างเดือนธันวาคม 2549 พบว่าบาง ward มีการบันทึกเพิ่มขึ้น แต่ยังมีบาง ward ที่ยังไม่ได้บันทึก pain score ใน graphic sheet

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน CoP นี้มีใครบ้าง
คุณเอื้อ : อ.สุรพล วีระศิริ CKO ของ KM คณะแพทย์และ อ.สมบูรณ์ เทียนทอง
คุณอำนวย : คุณกาญจนา
คุณลิขิต : คุณสุดารัตน์
ผู้ช่วยคุณลิขิต: คุณวัฒนา
คุณกิจ ประกอบด้วย : หัวหน้า ward และ ตัวแทน เกือบทุก ward
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">แผนการดำเนินงาน: จะมีการแลกเปลี่ยนและประเมินตนเองทุก 1 เดือน ในช่วง 4 เดือนแรก</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>

   
   
   
   

 

</span></span>