สวัสดีคะ

   วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการแรกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชนสำนักงานที่ทางคณะสาธารณสุขเป็นผู้จัดขึ้น  ตอนแรกที่ทราบว่าจะได้เข้าร่วมการประชุมก็คิดว่าวันนี้เราจะทำอย่างไรดี  เราจะสามารถตอบคำถามหรือชี้แจ้งคำถามได้ดีเพียงไร

  ช่วงเริ่มงานท่าน ดร.วิบูลย์ได้กล่าวเปิดงานและได้เชิญชวนท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เข้าร่วมโครงการการทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ  ดัชนีและเกณฑ์การประเมินให้มีแนวทางความเข้าใจเดียวกัน ตามมาด้วยท่านคณบดีคณะสหเวชศาสตร์และท่านรองคณบดีคณะสาธารณสุขกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

  หลังจากนั้นคุณอนุวัทย์ ( พี่บอยของเราเอง )  ก็ได้ขอให้มีการแบ่งกลุ่มตามดัชนี ซึ่งทางงานห้องปฏิบัติการมีเพียงคณะสหเวชศาสตร์เข้าเพียงคณะเดียวจึงทำให้จำเป็นต้องเข้าไปรวมกลุ่มอยู่กับงานบริการการศึกษาแทน  แต่พี่ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มก็ได้ให้โอกาสเราแนะนำตัวและชี้แจ้งงานของตัวเอง  จึงได้บอกเล่าเกี่ยวกับการจัดทำเกณฑ์การประเมิน  ซึ่งมีคุณสุทธิวรรณ  เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบอยู่ ( จริง ๆ  แล้วคุณสุทธิวรรณต้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  แต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ )  โดยทางงานห้องปฏิบัติการได้มีการพูดคุยและหาข้อสรุปในส่วนเกณฑ์การประเมินในดัชนีที่ 10.5 ของตัวเองไปบ้างแล้ว  หลังจากการแนะนำตัวเสร็จจึงทำให้ทราบว่ามี 2 คณะที่ยังไม่ได้มีการจัดทำองค์ประกอบที่ 10  ท่านทั้งสองเลยมีความสนใจเป็นอย่างมากคอยสักถามตลอดเวลา   พูดคุยกันได้สักพักก็เริ่มหาข้อสรุปในงานบริการการศึกษาว่าจะมีการปรับเกณฑ์หรือไม่  สรุปว่าจะยังไม่มีการปรับเกณฑ์ใด ๆ  แต่ให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 

  เมื่อถึงเวลาออกมาบอกเล่าหน้าห้องว่าแต่ละดัชนีมีการปรับเกณฑ์ใดบ้าง  สรุปได้ว่าส่วนใหญ่จะยังไม่มีการปรับเกณฑ์การประเมิน  ในด้านงานธุรการได้รับคำชมจากผู้เข้าร่วมประชุมว่าเกณฑ์ที่ตั้งมานั้นดีมากและจะนำมาปรับใช้กับคณะของตน

  ในการประชุมครั้งนี้มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากและก็คิดไปถึงงานของตนเองคืองานห้องปฏิบัติการ  น่าจะมีคณะใดคณะหนึ่งจัดการประชุมในรูปแบบนี้บ้าง  เผื่อว่าจะสามารถนำข้อมูลจากคณะอื่น ๆ  มาปรับปรุงแก้ไขให้เกณฑ์การประเมินดียิ่งขึ้น  ได้มีการแรกเปลี่ยนเรียนรู้งานห้องปฏิบัติการซึ่งกันและกันมากขึ้น 

ขอบคุณคะ