จากที่ได้รับหนังสือ มาในงานธุรการ เป็นเนื้อหาเล็กน้อยที่ต้องคิดกันนะคะซึ่ง ดิฉันได้อ่านแล้วคิดไปด้วย ...เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของเราทุกวันนี้ ...ทุกคนอยู่ได้ก็เพราะเงิน ...แต่ถ้า ง...เงิน  ตัวนี้ก็ไม่สามารถซื้ออะไรได้  ลองอ่านดูนะคะข้างล่า

  • เงินไม่สำคัญเสมอไป        

            *เงินซื้อเตียงนอนได้               แต่ซื้อการหลับเป็นสุขไม่ได้

            *เงินซื้อกระดาษปากกาได้      แต่ซื้อความเป็นกวีไม่ได้

            *เงินซื้ออาหารดี ได้  แต่ซื้อความอยากรับประทานไม่ได้

            *เงินซื้อความประจบสอพลอได้  แต่ซื้อความจริงไม่ได้

            *เงินซื้อเพื่อนร่วมเดินทางได้         แต่ซื้อเพื่อนแท้ไม่ได้

            *เงินซื้ออำนาจราชศักดิ์ได้           แต่ซื้อปัญญาไม่ได้

ที่มา  คำสอนพระราชสุทธิญาณมงคล

จ้า บอกเล่าต่อกัน.......