IPTV (Internet Protocol Television) เป็นการประยุกต์โดยการนำเอาเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการแพร่สัญญาณภาพและเสียง ผ่านทางคลื่นความถี่ มาใช้งานโดยการวิ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบ Multimedia คือการส่งข้อมูลทั้งภาพและเสียง จุดเด่นของ IPTV คือ การแพร่ภาพสัญญาณนั้น สามารถทำงานแบบ Interactive ได้ คือผู้ชมสามารถโต้ตอบกลับไปยังสถานีส่งได้ ซึ่งจะแตกต่างจากระบบโทรทัศน์แบบเก่าที่ไม่สามารถโต้ตอบกลับไปยังสถานีโทรทัศน์ได้ทันท่วงที ตัวอย่างเช่น การดูรายการเกมพ์โชร์ ถ้าเป็นระบบโทรทัศน์ผู้ชมอยากแสดงความคิดเห็นหรือร่วมสนุกกับทางรายการผู้ชม ต้องโทรศัพท์เข้าไปเพื่อร่วมรายการ แต่ถ้าเป็นระบบ IPTV ผู้ชมสามารถคลิกเมาส์ พิมพ์ข้อความผ่านทางแป้นพิมพ์ หรือจะใช้ระบบ VoIP (Voice Over IP) ในการติดต่อเพื่อร่วมสนุกในรายการเกมพ์โชร์ได้ทันที และผู้ชมยังสามารถเลือกชมภาพยนต์ได้ตามความต้องการของตัวเอง

IPTV สามารถใช้งานผ่านทางอุปกรณ์ได้หลากหลาย ซึ่งต้องเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Internet ได้ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ PC, Notebook, PDA, Mobile หรือกล่องอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ ซึ่งรูปแบบในการเชื่อมต่อที่หลากหลายนี้จะทำให้ลดข้อจำกัดในการรับชมข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิงต่างๆ ได้ ขอเพียงให้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย Internet

IPTV สามารถขยายช่องทางการตลาด ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการโฆษณา ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทัศน์เดิมที่มีราคาค่า Airtime สูงมาก อีกทั้งยังทำให้โฆษณาได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

IPTV สามารถสร้างความหลากหลายในการให้บริการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดการเรียนการสอน ผ่านทาง IPTV ทำให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอน และสามารถวัดผลผู้เรียนได้, การจัดรายการเกมพ์โชร์ ที่ผู้ชมรายการ สามารถร่วมสนุกได้เหมือนกับเล่นเกมพ์อยู่ในห้องส่ง

 

ปัญหาที่เกิดจากการนำเอาเทคโนโลยี IPTV มาใช้งาน

Internet เป็นเทคโนโลยีที่นำเสนอข้อมูลอย่างเสรี ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างอิสระ การเปิดสถานีโทรทัศน์ ผ่านทาง internet สามารถทำได้ง่าย และไม่ต้องลงทุนมาก จึงอาจเป็นช่องทางให้เกิดรูปแบบในการให้บริการบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับผู้ชม เช่นการเปิดช่องสถานี ที่มีสื่อลามกอนาจาร ซึ่งไม่เหมาะสมกับผู้ชมที่เป็นเด็ก การเผยแพร่ข่าวอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

  ทางออกของปัญหา

สามารถออกกฏหมายออกมาควบคุมการเผยแพร่สื่อผ่านทางช่องทาง internet การกำหนดวัย ให้เหมาะสมกับรายการที่รับชม การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในการรับชมรายการ

 

เทคโนโลยี IPTV เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น่าจับตามอง และในอนาคตหากเทคโนโลยี 3G และ Wimax มีใช้งานในไทย จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดบริการผ่านทาง internet และการบริการ IPTV เพิ่มมากขึ้น ช่องทาง ทางการตลาดใหม่ๆจะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น แต่ภัยจากการใช้งาน IPTV ย่อมมีตามมา ฉะนั้นรัฐ ต้องเข้ามาคอยตรวจสอบ และกำกับดูแล การให้บริการต่างๆ ผ่านทาง internet