Contact

การนิเทศงาน

  การนิเทศงาน  
การนิเทศงาน ตามความเข้าใจของผม คือ การออกมาตรวจสอบผลงานของสถานที่นั้นๆจากกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นจากผู้ที่มีอำนาจหรือผู้บังคับบัญชา หากผลงานที่ประเมินผ่านเกณฑ์ก็อาจได้รับความดีความชอบ แต่ถ้าผลงานไม่ผ่านเกณฑ์ก็อาจมีบทลงโทษกันบ้าง แต่เมื่อได้เรียนรู้เรื่อง การควบคุมกำกับ/การนิเทศ/การประเมินผล ซึ่งการนิเทศงานนี้ ไม่สามารถจะเป็นตัวกำหนดบทลงโทษภายในหน่วยงานได้เลย แต่ส่วนที่สามารถกำหนดบทลงโทษหรือความดีความชอบนั้นขึ้นอยู่กับการควบคุมกำกับภายในองค์กร ดังนั้นหากปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยผู้ที่จะให้คุณหรือโทษได้น่าจะเป็นหัวหน้าสถานีอนามัย เพราะเป็นผู้ที่ควบคุมกำกับภายในองค์กร ส่วนการนิเทศงานแล้วนำมาเป็นการตัดสินตามความพอใจของผู้มีอำนาจนั้นน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แล้ว สิ่งที่นำเสนอนี้เพื่อเเลกเปลี่ยนกับทุกท่าน หากท่านใดมีความคิดเห็นตรงกันหรือแตกต่างจากนี้ ผมก็พร้อมยินดีแลกเลี่ยนความคิดเห็นครับ 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 74956, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #การนิเทศงาน

Recent Posts 

Comments (0)