เมื่อวาน วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ ได้มีโอกาสดูงานที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เท่าที่สังเกตดู พบว่า ส่วนใหญ่บุคลากรของคณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีอาวุโสมากกว่าบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และพบว่า ระบบ E – office ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการเองจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย คล้ายเอกสารจากกองกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือเมื่อเอกสารส่งจากกองกลางมาถึงคณะ  ก็จะพิมพ์เอกสารออกมาดำเนินการในส่วนของคณะต่อไป ได้คุยกับเจ้าหน้าที่พัสดุของคณะทันตแพทยศาสตร์ มน.  เจ้าหน้าที่พัสดุหลายคนที่มาต้อนรับกันอย่างพร้อมเพรียง  เพื่อต้อนรับชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องทำงานของหน่วยพัสดุอยู่ชั้นล่าง ทราบว่าหน่วยพัสดุจะมีหน้าที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ ในการออกหน่วยทันตกรรมด้วย มีห้องเก็บของของหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ซึ่งทราบว่าจะออกหน่วยกันค่อนข้างบ่อย ทั้งหน่วยเคลื่อนที่ของคณะและหน่วยเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มีโอกาสได้คุยกับศิษย์เก่าของคณะทันตแพทย์ มข. ที่มาเป็นอาจารย์ที่นี่  เค้ามีที่พักเป็นแฟลตใกล้กับคณะมาก  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ใกล้โรงพยาบาลทันตกรรมซึ่งจะตั้งอยู่หลังโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย  โดยการดูจากบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรพัฒนาสิ่งต่างๆออกมาใช้เอง เช่น มีรถไฟฟ้า ซึ่งใช้แบตเตอรี่ ที่ขับรอบมหาวิทยาลัย ให้ทุกคนได้ใช้โดยสารฟรีในการเดินทางระหว่างคณะ  ซึ่งน่าชื่นชม