.................เมื่อวันที่  24  มกราคม 2550  คณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยสถาบัน (จำนวน 5 คนค่ะ มีคุณขวัญเรือน แดงเรือ คุณสิริภัสณ์  ศิระนุภาพ คุณวราภรณ์  พยัตตพงษ์   คุณภาวินี  บุตระ  และคุณกมลพร  เซี่ยงว่อง)  ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน  จัดโดย สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา  ซึ่งในวันนี้ รศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์  ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายทฤษฎีเกี่ยวกับงานวิจัยสถาบันค่ะ    ซึ่งในวันนี้อาจารย์รัตนะ ได้พาทีมงานนักศึกษาปริญญาเอกมาช่วยให้คำปรึกษาในการคิดโจทย์วิจัยสถาบันของแต่ละคน หลังจากที่อาจารย์ได้บรรยายเสร็จสิ้นลง  วันนี้แต่ละคนได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวค่ะ