ความคืบหน้าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (2)

หยกมณี
เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากคณะกรรมการก็ต้องรีบแจ้งให้คณะ/หน่วยงานตรวจสอบข้อมูล เช่นเดียวกับบุคลากรของสำนักงานประกันคุณภาพที่ต้องอ่านโดยละเอียดทั้งฉบับ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ มอ.ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์มาให้ตรวจสอบ ปรากฏว่าท่านคณะกรรมการจัดทำรายงานได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งผลการประเมินระดับกลุ่มสาขา ผลการประเมินรายมาตรฐาน และผลการประเมินรายวิทยาเขต/เขตการศึกษา (มอ.มี 2 วิทยาเขตคือหาดใหญ่และปัตตานี 3 เขตการศึกษา คือ ตรัง ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี) โดยจัดส่งทั้งในรูปไฟล์ และรูปเล่มฉบับสมบูรณ์

 เมื่อได้รับไฟล์ผลการประเมินแล้ว ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ ก็ได้ส่ง E-mail พร้อมแนบไฟล์ทั้งหมดให้คณบดีและ QMR ทุกคณะ/หน่วยงานได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหลาย ก่อนรายงานฉบับสมบูรณ์จะเผยแพร่สู่สาธารณชน  พร้อม ๆ กับท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.นวลจิรา  ภัทรรังรอง  ก็มอบหมายให้บุคลากรของสำนักงานประกันคุณภาพทุกคนจะต้องอ่านรายงานผลการประเมินทั้งฉบับ (หลายท่านอ่านแล้วอาจจะคิดว่าทำไม "จะต้อง" เพราะงานของสำนักงานประกันคุณภาพไม่บางเบาเท่าไรนัก ทุกคนมีงานประจำตาม TOR อยู่แล้ว) เพราะเป็นผลการดำเนินงานที่มีความสำคัญยิ่ง บุคลากรของสำนักงานฯจะต้องรู้รายละเอียดในภาพรวมทั้งหมด  อีกทั้งได้มอบหมายเฉพาะส่วนให้อ่านโดยละเอียด จากนั้นพิจารณาร่วมกันทั้งสำนักงานฯพร้อมนำข้อเสนอแนะจากคณะ/หน่วยงานมาประมวลผลร่วมด้วย ในวันที่ 19 มค. 13.00-17.00 น. วันที่ 25 มค. 13.00-16.30 และวันที่ 26 มค. ช่วงเช้า   โดยสิ่งที่ดำเนินการตรวจสอบ ชี้แจง แก้ไขทั้งหลายนี้ ท่านผช.ต้องการให้อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการอย่างเต็มที่  สิ่งที่บุคลากรของสำนักงานฯต้องทำได้แก่

1. เขียนรายละเอียดคำชี้แจง แก้ไข ลงในต้นฉบับ

2. แก้ไข ชี้แจง ลงในไฟล์ข้อมูล โดยทำอักษรสีแดงตรงข้อความที่มีการแก้ไข/ชี้แจง พร้อมบันทึกลงแผ่น CD ให้คณะกรรมการ

3. ประมวลคำชี้แจง แก้ไข โดยจัดทำเป็นตารางแสดงว่าสิ่งที่แก้ไข ชี้แจงนั้น ปรากฏที่หน้าใด บรรทัดที่เท่าใด ข้อความเดิมว่าอย่างไร  แล้วต้องการแก้ไข ชี้แจงอย่างไร ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย

จากนั้นก็แจ้งคณะกรรมการฯให้ทราบพร้อมแนบเอกสาร 1-3

สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้จากท่านผช.ประกันคุณภาพถึงวิธีการทำงานที่ดี ความละเอียด ถี่ถ้วน การอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ (ทุกระดับ) โดยท่านจะย้ำเสมอว่า "หากต้องการให้เขาทำสิ่งใดกับเรา เราก็จงทำสิ่งนั้นกับเขา" งานนี้ก็เช่นกัน ท่านเน้นว่าต้องการให้คณะกรรมการฯได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนที่สุด อ่านแล้วเข้าใจง่ายที่สุด และสามารถตรวจสอบจากไฟล์ที่ทางมหาวิทยาลัยแก้ไขได้เลย จะช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และผลลัพธ์ที่ได้คือ มหาวิทยาลัยจะได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์โดยเร็วเช่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะค่อย ๆ ซึมซาบ และฝังลึกในแนวปฏิบัติของผู้ร่วมงานต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ (Tags)#ประกันคุณภาพ#ประเมินคุณภาพภายนอก

หมายเลขบันทึก: 74807, เขียน: 27 Jan 2007 @ 15:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
มาดีใจที่เห็นบันทึกนี้ค่ะ....เอาใจเขามาใส่ใจ...ใส่ใจในงาน..วิธีการทำงานที่ดี ความละเอียด ถี่ถ้วน การอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ (ทุกระดับ) โดยท่านจะย้ำเสมอว่า "หากต้องการให้เขาทำสิ่งใดกับเรา เราก็จงทำสิ่งนั้นกับเขา"