จงเลือกข้อที่ถูกที่สุด

คุณวิจารณ์  ห้ามเดินนำหน้าใคร ?

ก) คุณกิจ

ข) คุณอำนวย

ค) คุณเอื้อ

ง) ถูกทุกข้อ

(วันนี้  ขอ ออกข้อสอบแบบ สิ้นคิด  คือ ปรนัย    เพราะ มันง่ายมากๆ  )