วันนี้มีกิจกรรมประจำเดือน ของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์

เพื่อตอบพันธกิจ เรื่อง การทำงานอย่างมีความสุข 

เป็นการบรรยาย เรื่อง พอเพียงเพื่อเพียงพอ

โดย อ. นพ. สมชาย วัฒนอาภรณ์ชัย

อาจารย์นำแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง มานำเสนออย่างสนุกสนาน เริ่มต้นด้วยหลักการใช้ชีวิต อาจารย์ใช้ตัวย่อให้เข้ากับภาควิชารังสี คือ MRI

M   middle path ทางสายกลาง

R   reasonable  มีเหตุมีผล

I     immunity      มีภูมิคุ้มกัน

 ตบท้ายด้วยกลอนเด็ดที่อาจารย์แต่งเอง

พอ     อยู่ พอกิน พอสินทรัพย์

เพียง    พอกับยังชีพได้ ไม่ต้องขอ

เพียง    ละโลภ โกรธหลง คำเยินยอ

พอ    เพียงพอ เพื่อพอเพียง เพียงเพราะพอ 

 สำหรับบรรยาการศ ดูได้จากในรูป

 

 

อาจารย์มีตัวชี้วัดสำคัญ KPI ของกิจกรรมนี้ คือ จำนวนครั้งของอาการฮาครืน ไม่นับ ฮาเล็กฮาน้อย

ตลอดหนึ่งชั่วโมง อาจารย์ตั้งเป้าไว้ที่ ๑๐ 

สรุปว่าทำได้ ๒๑ ครั้ง ผ่านฉลุยครับ