การรายงาน ดัชนีที่8.2 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ (23 มีนาคม 2550)

ปีที่แล้วได้แค่ 2 ปีนี้และปีต่อไปก็ขอให้ได้แค่ 5 ก็พอค๊า...

ดัชนีที่ 8.2 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ

ปฏิบัติการที่ดี

สำนักงานเลขานุการ มีระบบการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และการตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การตัดสิน


(1)  มีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้
(2)  มี (1) + มีระบบหรือกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
(3)  มี (2) + มีการจัดทำสรุปหรือรายงาน การใช้จ่าย งบฐานะการเงิน และงบเดือน
(4)  มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำสรุปหรือรายงาน
(5)  มี (4) + มีการเผยแพร่ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา


การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาวกมลพร  เซี่ยงว่อง                         
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :  นายชรินทร์  ร่วมชาติ   เบอร์โทรภายใน : 6228
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  2     ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :    5       เป้าหมายปีต่อไป : 5

ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1. มีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้ 

    - มหาวิทยาลัยนเรศวร คู่มือการปฏิบัติงาน คณะ สำนักงาน หน่วยงาน {8.2.1(1)}

    - คู่มือการปฏิบัติงานระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ สำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร {8.2.1(2)}

    - คู่มือระบบบัญชี หน่วยงานย่อยในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2539 {8.2.1(3)}

2. มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (คำสั่งคณะสหเวชศาสตร์ที่ 60/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ของคณะสหเวชศาสตร์
{8.2.2 (1)} ,คณะกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ (คำสั่งคณะสหเวชศาสตร์ที่ 78/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน) {8.2.2 (2)} และ (ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมภายในหน่วยงานย่อยของคณะสหเวชศาสตร์)    {8.2.2(3)}  


3. มีการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน

    - รายงานอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2549 เสนอ อธิการบดี ตัวอย่าง เดือน  กันยายน 2549  {8.2.3 (1)}

    - รายงานฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2549 เสนอ ผอ.กองคลัง ตัวอย่าง เดือน ตุลาคม 2548 - กันยายน 2549 {8.2.3 (2)}

    - รายงานการเบิกจ่าย คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2549 เสนอคณะกรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร์ ตัวอย่าง  {8.2.3(3)} 

    
4. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

   - ผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในคณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549 {8.2.4(1)} 

   - ประมวลข้อเสนอแนะจากาการตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปี งบประมาณ 2549 {8.2.4(2)}


5. มีการเผยแพร่ผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน

   - ผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในคณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549 {8.2.5(1)} 

   - ประมวลข้อเสนอแนะจากาการตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปี งบประมาณ 2549 {8.2.5(2)} และจากผลการประมวลข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบด้านบัญชีการเงิน ข้อที่ 1.2 เรื่อง งานบัญชีการเงินควรรายงานยอดคงเหลือในบัญชีใบสำคัญเงินทดลองจ่ายว่าประกอบไปด้วยใบสำคัญ ฯเลขที่ใดบ้าง มีจำนวนเงินเท่าใดบ้าง แนบประกอบกับงบทดลอง เพื่อใช้ยืนยันความถูกต้อง งานการเงินคณะสหเวชศาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดทำบัญชีใบสำคัญเงินทดรอง ในรายงานฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2550 ประจำเดือน ตุลาคม 2549 เสนอ ผอ.กองคลัง  {8.2.5(3)}


 
TOWS Analysis
:


ปัจจัยคุกคาม : - การปรับเปลี่ยนระบบการเงินและบัญชี ตลอดจนพัสดุ ให้สอดคล้องตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ตลอดจนขั้นตอนการเบิกจ่ายที่สลับซับซ้อน
 

โอกาส :            - บุคลากรงานการเงินและพัสดุ ได้รับการฝึกอบรมความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุ
                         

                        - มีหน่วยงานตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยเข้าตรวจสอบระบบการเงินและพัสดุของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง
 

จุดอ่อน :           - ไม่ทราบข้อมูลของบประมาณรายรับที่แท้จริง
 

จุดแข็ง :           - มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ 
                         

                        - มีการจัดทำรายงานการเงินและพัสดุ ตลอดจนการนำเสนอไว้ในระบบ Data Online ของงานการเงินและพัสดุ , blog ในดัชนีที่ 8.2-50, ดัชนีที่ 10.2-50 ,อธิการบดี,คณะกรรมการประจำคณะ,ผู้อำนวยการกองคลัง อย่างต่อเนื่อง

                        - มีการเผยแพร่ข้อมูลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบของมหาวิทยาลัยผ่านระบบ Data Online ของงานการเงินและพัสดุ , blog ในดัชนีที่ 8.2-50 , ดัชนีที่ 10.2-50 นอกจากนี้ยังนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร์

 

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :

วิจัยสถาบันเรื่อง"ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2549"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้หญิงคนหนึ่งกับตัวเลข -> AHs <-

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#คณะสหเวชศาสตร์#ดัชนีที่8.2-50#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 74653, เขียน: 26 Jan 2007 @ 17:15 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)