งานแนะแนว เป็นงานที่สำคัญยิ่งในองค์กรสถาบันการศึกษาทุกระดับ และเป็นงานที่มุ่งให้บริการในด้านการป้องกัน บำบัดและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรขององค์กรสถาบันดังกล่าว และนับได้ว่าสุขภาพกาย สุขภาพจิตเป็นของคู่กัน