ได้เคยนำเรื่องนี้ลงบันทึกไว้ที่ http://gotoknow.org/blog/council/68211   บัดนี้ขอนำสรุปรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องนี้  เมื่อ ๑๘ ธ.ค. ๔๙  มาเผยแพร่   อ่านได้ที่นี่

วิจารณ์   พานิช
๑๗ ม.ค. ๕๐