ทฤษฎีความสามารถของตนเอง ( Self Efficacy Theory )

   อัลเบิร์ต  แบนดูร่า เป็นนักจิตวิทยาชาวแคนนาดาที่คิดค้นทฤษฎีความสามารถของตนเอง ( Self Efficacy Theory ) ขึ้นมา ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งในทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม

   แบนดูร่า เชื่อว่าพฤติกรรมของคนเราไม่ได้เกิดขึ้นและเปลี่ยนด้วย   สิ่งแวดล้อมอย่างเดียว จะต้องมีปัจจัย 3 ปัจจัยร่วมด้วย ได้แก่

   1. ปัจจัยส่วนบุคคล ( Personal factor = p )

   2. เงื่อนไขเชิงพฤติกรรม ( Behavior condition = B)

   3. เงื่อนไขเชิงสภาพแวดล้อม ( Environment contion = E)

  สิ่งที่จะกำหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถของตนเองในสภาพการณ์นั้น นั่นคือ ถ้าบุคคลมีความเชื่อว่าตนเองสามารถอย่างไร  ก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา   คนที่มีความเชื่อตนเองว่ามีความสามารถ จะมีความอดทนอุตสาหะ ไม่ท้อถอยและจะประสบความสำร็จ

   องค์ประกอบที่สำคัญคือ

   1.การรับรู้ความสามารถของตนเอง  (ในการพัฒนาความสามารถตนเอง  มี 4 วิธี)

      - ประสบการณ์ที่ประสบควาสำเร็จ

      - การได้เห็นประสบการณ์ผู้อื่น

      - การใช้คำพูดชักจูง

      - การกระตุ้นอารมณ์

   2.ความคาดหวังผลลัพธ์ของการปฏิบัติ ( ขึ้นอยู่กับมิติ 3 มิติ  )

      - มิติระดับความคาดหวัง คือความคาดหวังของบุคคลในการกระทำสิ่งต่างๆ จะผันแปรตามความยากง่ายของงานที่ทำ

      - มิติความเข็มแข็งของความมั่นใจ

      - มิติที่เป็นสากลเป็นความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง และนำไปปฏิบัติในสถานการณ์ที่คล้ายกัน

    เป็นอย่างไรบางค่ะ ทฤษฎีของท่านแบนดูร่า มีประโยชน์มากนะค่ะกับงานวิจัย และการนำไปปฏิบัติได้จริงกับชีวิตประจำวันของเรา โดยเฉพาะ คติประจำใจของตนเอง  ที่จะรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ ถ้าไม่ลองปฏิบัติก็จะไม่มีวันที่เราจะประสบความสำเร็จ ถึงแม้เราจะทำได้ไม่ดีในครั้งแรก แต่ครั้งต่อไปต้องดีกว่าครั้งแรก ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังทำวิจัย และเพื่อน สม. 4 ทุกท่านค่ะ ท่านกำลังเดินมาในทางที่ถูกแล้วค่ะ ไม่ว่าจะ 2ปี หรือ 4 ปีที่จะสำเร็จการศึกษา ปลายทางของเราก็คือ ว่าที่สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตค่ะ