สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร  ซึ่งในรอบปีงบประมาณนี้ บุคลากรในสำนักงานได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องสำคัญหลายเรื่อง ของสำนักงานครับ
   

   - การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ของคณะ
   - คณบดีพบสำนักงาน
   - การส่งใบลาครึ่งวัน 
   - รางวัลไม่หยุดงาน
   - การปรับเกณฑ์ในองค์ประกอบที่ 10
   - การทบทวนพันธกิจ
   - การทบทวนเป้าประสงค์
   - การทบทวนนโยบายคุณภาพ
   - การทบทวนแผนดำเนินงาน

     สำหรับการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ของคณะ ที่บุคลากรสายสนับสนุนได้ให้ข้อเสนอแนะในหลายเรื่อง ได้รับการพิจารณาจากทางคณะ เช่น

    - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของสำนักงาน ทางคณะฯ ได้ให้การสนับสนุนโดยเอื้อเวลาให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ได้ทำกิจกรรมแบ่งปันความรู้เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 12.00 - 14.00 น.
    - รางวัลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ทำวิจัย

                                                                                           บอย สหเวช
                                                                                           25 ม.ค. 50