โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จะเปิดบริการคลินิกสร้างเสริมสุขภาพและตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น    โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และอาจารย์ด้านเภสัชวิทยา  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการ   :  1) มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างเสริมสุขภาพ  และมีทัศนคติที่ถูกต้องด้านสุขภาพอนามัย   2) สามารถเลือกใช้บริการสร้างเสริมสุขภาพได้เหมาะสมกับตัวเองและปฏิบัติได้จริง 3) ได้รับการบริการด้านการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น   4) ได้รับความรู้เรื่องหลักการใช้ยาที่เหมาะสม โดยเป็นการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนและเพื่อความสะดวกในการมารับบริการ    จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว   ทุกวันอาทิตย์    ระหว่างเวลา 12.00 - 15.00 น.   เริ่มวันอาทิตย์ที่  4  กุมภาพันธ์  2550 นี้         ศูนย์บริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ตรงข้ามแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต  ห้างสรรพสินค้า  Big C     โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ     (หากประสงค์จะติดต่อสอบถามและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลศรีนครินทร์   โทรศัพท์  0-4336-3093 ถึง 4)