จากการที่งานนโยบายและแผน ได้จัดกิจกรรม KM ในหัวข้อ "ความภาคภูมิใจในการพัฒนางานของตนเอง" เมื่อวันที่ 23 มกราคม  2550  ได้ขุมความรู้จากการจัดกิจกรรมดังนี้

  

Click