งานนโยบายและแผน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดอบรม web blog และ กิจกรรม KM ในวันที่ 23 มกราคม 2550  ซึ่งการอบรม web blog ได้รับเกียรติจากคุณทวีทรัพย์  สุนันตา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดงานการเงินและพัสดุ  บัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย วัตถุประสงค์การเชิญบุคลากรภายในเป็นวิทยากร เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพของเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย และให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน    หลังจากนั้น ได้จัดกิจกรรม KM  ในหัวข้อ "ความภาคภูมิใจในการพัฒนางานของตนเอง" โดยได้รับเกียรติจาก คุณพัชรี  ท้วมใจดี  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรจัดกิจกรรม  แก่นความรู้ทีได้ คือ 1)การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 2)ความร่วมมือ 3)การวางแผน 4)ความคิดสร้างสรรค์ 5)โอกาส และการจัดเก็บเอกสาร 6)ความอดทน และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรต่อไป