เมื่อวันที่  20  มกราคม  2550  ผู้เขียนได้เข้าร่วมกิจกรรมของ  New  School  Forum  เวทีใหม่แห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน    ครั้งที่  1  ซึ่งจัดโดย  โครงการวารสารนิวสกูล  สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้  (สวร.)  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  และ  สคส. 

         โดยต้องการเปิดโอกาสและเปิดเวทีหรือพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาเด็กและเยาวชน  และการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน   เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ไปเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่นๆ  ต่อไป  

         ทางผู้จัดมีกำหนดจัดเวทีฯ  แบบเดียวกันนี้อีก  3  ครั้ง    คือ   
        
-         ภาคใต้  จัดที่  โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ  จังหวัดสงขลา  วันที่  27  มกราคม  2550 
        
-         ภาคเหนือ  จัดที่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  วันที่  3  กุมภาพันธ์  2550
        
-         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดที่  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่  10  กุมภาพันธ์  2550          

         สำหรับเวทีครั้งที่  1  นี้  ได้กำหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้  3  ประเด็น  คือ  
        
1.     นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
       
2.     นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเน้นไปที่กิจกรรมและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
       
3.     นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัวและชุมชน 

สำหรับขั้นตอนการรับสมัครผู้เข้าร่วมเวทีนั้น   ทางคณะทำงาน  จะเชิญชวนให้ครูอาจารย์  สถานศึกษา  องค์กรชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ได้เสนอแนวคิดและประสบการณ์  (เรื่องเล่า)  ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาวะในการเรียนรู้ทั้ง  3  ด้านข้างต้นมาให้คณะทำงานก่อน   ซึ่งการเชิญชวนจะดำเนินการผ่านช่องทางการสื่อสารและเครือข่ายของคณะผู้ร่วมจัด  มีการเชิญชวนโดยตรง  และการประกาศผ่านสื่อประเภทต่างๆ  เช่น  จดหมาย  อีเมล์  จดหมายข่าว  Website  เป็นต้น 
        
เมื่อได้รับเรื่องเล่ามาแล้ว  คณะทำงานจะอ่านเรื่องเล่าที่ได้รับ  และในบางรายคณะทำงานจะติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม  หลังจากนั้น   คณะทำงานจะนำเรื่องเล่าเหล่านั้นมาคัดสรรและคัดเลือกเรื่องเล่าที่ตรงกับประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง  3  ประเด็น  รวมทั้งเชิญเจ้าของเรื่องเล่าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเวทีฯ  โดยในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประมาณ  30  คน  ได้รับทราบขั้นตอนการคัดเลือกคัดกรองผู้เข้าร่วมเวทีฯ  แล้ว  ทำให้เชื่อได้ว่า  ผู้เข้าร่วมทั้งหมดล้วนเป็น จอมยุทธ์  ผู้แก่กล้าในแต่ละประเด็นทีเดียว   

 

ในตอนต่อไป  ผู้เขียนจะเขียน (เล่า)  เรื่องของผู้เข้าร่วมแต่ละคนให้ได้ติดตามกันคะ