กิจกรรมอบรม"ร่วมใจสานฝันต้านยาเสพติดกลุ่มโซนลุ่มน้ำปากพนัง

negtawan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จากการอบรมนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนกลุ่มโซนลุ่น้ำปากพนัง "ร่วมใจสานฝันต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2550 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันแรกของการอบรม คือวันที่  20  มกราคม  2550  บุคลากรศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง ก็ไปกันตั้งแต่เช้า 08.00 น. บางคนก็ถึงสถานที่อบรมแล้ว  เพื่อดูความเรียบร้อยในส่วนต่าง ๆ อีกครั้งก็ขลุกขละบ้างเล็กน้อยเพราะเป็นงานใหญ่และคนมาก  เริ่มจากการลงทะเบียน  การเดินทางของแต่ละ ศบอ.มาพร้อมกัน และอำเภอแรกที่มาลงทะเบียนคืออำเภอชะอวด  นักศึกษาเข้าแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อย  แต่ฝ่ายลงทะเบียนให้รวมกันเป็นอำเภอ  จึงทำให้ล้าช้าในการลงชื่อ  ซึ่งตรงนี้ไม่ได้แยกเป็นสีทำให้ช้ากันไปบ้าง แต่ตรงนี้ฝ่ายลงทะเบียนก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้และก็ไม่มีปัญหาอะไร และสักพัก  ก็มีอำเภอต่าง ๆ ประกอบด้วย เชียรใหญ่ อำเภอพระพรหม อำเภอหัวไทร อำเภอสิชล ก็ทะยอยกันมาลงทะเบียน  ระหว่างการลงทะเบียนก็แยกสีและแจกผ้าพันคอตามสีที่แยกไว้ และแจกสมุดบันทึก  แต่มีนักศึกษาบางคนไม่พอใจสีของตัวเองเพราะไม่ได้อยู่กับเพื่อนที่มาจากอำเภอเดียวกัน  พยายามแลกสีกับเพื่อน  แต่ผลสุดท้ายก็เอาสีตามที่แยกเอาไว้เมื่อลงทะเบียนกันเสร็จทุกอำเภอแล้ว จากนั้นก็รวมพลคนชาวค่าย เวลา 13.30 น. ซึ่งตอนแรกจะรวมพลลานด้านนอก แต่ปรากฎว่าฝนตก  จึงต้องให้ นักศึกษาเข้าไปในห้องประชุม  และระหว่างนั้นก็ละลายพฤติกรรมของนักศึกษาของแต่ละอำเภอโดยให้ทีมงานนันทนาการดำเนินการ  เสร็จจากนั้น     โดยการยืนแถวแยกตามสี  สีละประมาณ 20 คน บ้าง 22 คนบ้าง  จำนวน  15  สี  จากนั้นก็แนะนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ของโครงการ  แนะนำผู้อำนวยการค่าย ฯ คือ นายจรัญ  ชุมคง  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหัวไทร และผู้อำนวยการฝึกฯ คือนายศุภชัย  สกุลแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง  แนะนำผู้อำนวยการทั่วไป นายวิวิทย์  บุญยรัตน์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสิชล  นางกอบกุล  กลับอำไพ  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียรใหญ่  และนายสุธีป  อาจไพรินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชะอวด  และแนะนำวิทยากรประจำวัน  นายจรัญ  ศรีวิไล  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพระพรหม    นายสุวรรชัย  อักษรทิพย์   ครู ศบอ.หัวไทร นางสาวณัฐชยาน์  นุ่นทอง  ครู ศบอ.ปากพนัง  จากนั้นแนะนำวิทยากรพื่เลี้ยงประจำสี ซึ่งสีหนึ่งก็มีพี่เลี้ยง   2  คน   จากนั้นออกจากห้องประชุมไปทำกิจกรรมรับน้องชาวค่าย โดยการลอดซุ้มที่เตรียมไว้  เพื่อความอบอุ่นและเชื่อมความสัมพันธ์ในการเข้ามาอยู่ร่วมกันในค่าย 3 วัน 2 คืน  ซึ่งตรงนี้มีความสนุกมาก  สังเกตุจากนักศึกษามีความประทับใจ  ยิ้มแย้มแจ่มใสในการต้อนรับตรงนี้   เสร็จจากการรับชาวค่ายแล้วก็รวมพลอีกครั้ง  โดยมีนายจรัญ  ชุมคง  ผู้อำนวยการค่าย ฯ  กล่าวต้อนรับสมาชิกชาวค่าย   จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอหัวไทร  ปากพนัง  เชียรใหญ่ ชะอวด สิชล และอำเภอพระพรหม  ทั้ง 6  อำเภอนี้ ผอ.ค่ายฯ  เปรียบน้ำคนละแก้ว  เมื่อมาอยู่รวมพร้อมกันแล้ว  แก้วแต่ละอำเภอมาผสมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว  ใจของทุกคนมารวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เกิดความรัก  คนที่สูงอายุกว่า นับว่าเป็นพี่  อายุน้อยกว่าเป็นน้อง  ดังคำที่ว่า  เชือกน้อย 1 เส้น  ถ้าเรานำมาประกอบเป็นเส้นใหญ่  ก็ไม่สามารถดึงให้ขาดได้  และให้อยู่ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข  และจากนั้นชี้แจงข้อตกลงในการอยู่รวมกัน  และแนะนำห้องน้ำ  ที่พัก และระเบียบของชาวค่ายที่ทางคณะได้กำหนดขึ้นเพื่อปฏิบัติร่วมกัน  และนัดแนะการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากนั้นก็รับประทานอาหาร เย็น

              เวลา 18.30  น.  ท่าน วิชม  ทองสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานในพิธีเปิด  ได้เดินทางมาถึงค่าย"ร่วมใจสานฝันต้านยาเสพติด"  โดยมีคณะของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายวิมล  วัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะให้การต้อนรับ   จากนั้นผอ.วิมล  วัฒนา  ได้กล่าวรายงาน โครงการฝึกอบรม  "ร่วมใจสานฝันต้านยาเสพติด"  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการ  และความเป็นมาของสถานการณ์ปัจจุบันยาเสพติดเข้ามาในครอบครัว  ทำให้ครอบครัวแตกแยก  คุณธรรม  จริยธรรม  ไร้ศักยภาพหากไม่ได้รับการป้องกันจะเกิดผลเสียต่อสังคม  ศนจ.นศ.จึงได้จัดโครงการขึ้น

          ประธานในพิธีเปิดโดย ท่านวิชม  ทองสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้กล่าวกับผู้เข้ารับการอบรม  คณะกรรมการดำเนินงานที่มีความพร้อมคิดว่าเพิ่มทักษะชีวิตให้น้อง ๆ เยาวชน  นับเป็นโอกาสดีจาก 6 อำเภอ ประมาณ 300 คน " ทุกคนจึงได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวความรู้  ความเข้าใจ ประสบการณ์ ทักษะ การเข้ามาศึกษาในโครงการของ กศน.ทุกคนมีความตั้งใจมุ่งมั่นใฝ่รู้ ใฝ่เรียน การมีข้อจำกัดบางประการ  การเข้ามาแล้วแสดงว่าทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ นัอง ๆ กศน.มีประสบการณ์ชีวิตที่ดีกว่าน้อง ๆ ในโรงเรียนทั่ว ๆ ไป เพราะประสบการณ์เยอะ  การจัดกิจกรรมความรู้เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตหลาย ๆ ประการ  แต่ค่ายนี้เป็นค่ายยาเสพให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง  เรื่องยาเสพติด  นอกจากนั้นยังวิเคราะห์ตระหนักในปัญหา มีความลึกซึ้ง ยาเสพติดทำลายสุขภาพ สมอง ทำให้อนาคตวูบไปเลย บางทีเยาวชนตัดสินใจเร็ว  มีความอยากรู้อยากลอง คณะวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับยาเสตติดต้องตระหนัก ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกว่าหัวใจสลาย   คนโสดนึกไม่ออก  เพราะยังไม่มีลูก ไม่เหมือนคนที่เป็น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง  เข้าไปเรียนรู้แล้วถอนตัวไม่ขึ้นเรายังมีอายุอีกเยาะกว่าจะหมดอายุขัย  เข้าค่ายเพื่อมีความแข็งแกร่ง  ไม่ได้ธรรมดา  สร้างความตระหนัก  สร้างภูมิคุ้มกัน   คนเราอยู่ในสังคมที่หลีกเลี่ยงไม่พ้น  หากหลีกไม่ได้ให้แข็งแกร่ง  ให้มีคุณภาพให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้  หากเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ต้องพึ่งยาเสพติด  เพิ่มทักษะให้มีทักษะในการช่วยเหลือเพื่อน ๆ ให้พ้นจากสภาวะให้หลุดพ้นจากการเป็นผู้ป่วยที่น่าเห็นใจ   การแก้ปัญหาสุดท้ายแก้ด้วยชุมชนที่เข้มแข็ง  ในหมู่บ้านก็ต้องเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็ง  วิธีการเฝ้าระวังมีทีมเฝ้าระวังทุกจังหวัด อำเภอ มีทีมย่อย การสกัดกั้นชายแดน ยาเสพติด  การจัดระเบียบสังคม   สถานศึกษาให้มีความแข็งแรง  การบำบัดรักษา การฟื้นฟูผู้ป่วย  การทำต่อเนื่อง  ยาเสพติดต้องทำต่อเนื่อง กศน.ที่มีลูกศิษย์ต้องไปทำต่อเนื่อง  ให้ยึดสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่พึ่ง "  ท่านผู้ว่าฯได้กล่าวให้ข้อคิดกับสมาชิกค่าย และเปิดการฝึกอบรม

        ถ้าหากอยากเป็นคนดีมีคุณธรรมเราต้องหาไปวางให้ถูกที่หากวางผิดที่คนเราปากกับใจต้องตรงกัน เอาศีลธรรม กฎ กติกาทางสังคมไปปฏิบัติเขาเรียกว่าคุณธรรม ทุกอย่างที่ทำใจสั่ง ถ้าใจมีคุณธรรม ถูกต้อง ละเอียด เมตตา กรุณา เป็นตัวตั้ง ใส่ใจ ใจไปหามือ คนมีคุณธรรมต้องชนะทุกอย่าง

         สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนัง  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดประมาณ 1 ชั่วโมง  เล่าถึงสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดนครศรีธรรมราช  และประการณ์การทำงานด้านยาเสพติด  ให้ข้อคิด  โทษของยาเสพติด อาการของผู้ติดยาเสพติด และการรักษาผู้ติดยา

         การอบรม เริ่ม  16.30  -   23.00 น.จากการสังเกตุจากการบรรยายระหว่างการบรรยาย  บรรยากาศตรงนี้รู้สึกว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความสนุกสนานกับการสอดแทรกความรู้ระหว่างการบรรยายและจากการอบรมตลอดระยะเวลาตั้งแต่การรายงานตัวนักศึกษาจะเครียดเพราะวิชาการตลอดไม่ค่อยได้ผ่อนคลายเท่าไหรจะทำให้นักศึกษาเครียด  เป็นวันแรกในการอบรม   หลังจากปล่อยนักศึกษาเข้าที่พักแล้วประธานค่ายฯ  ได้นัดประชุมวิทยากรและครูพี่เลี้ยงต่ออีกเพื่อมอบหมายภาระกิจของวันที่  21  มกราคม  2550

  เริ่มวันที่  2  ของการอบรม 

           รุ่งเช้าของวันที่ 21 มกราคม  สมาชิกชาวค่ายตื่นตั้งแต่เวลา  04.30  น. เพื่อรวมพลชาวค่ายเพื่อออกกำลังกายโดยการแอร์โรบิค  โดยได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขอำเภอปากพนังนำทีมโดย นางกำไล  สมรักษ์  มาให้ความเพลิดเพลินในตอนเช้า  จากการสอบถามชาวค่ายส่วนใหญ่จะนอนไม่ค่อยจะหลับ แปลกที่ พบเพื่อนใหม่  อย่าว่าแต่นักศึกษาเลยครูพี่เลี้ยงก็นอนไม่หลับเพราะนาน ๆ จะได้มีโอกาสเจอเพื่อน และแปลกที่ก็นอนไม่หลับเหมือนกัน  ก็เลยตื่นกันมานั่นคอยเวลาในการออกกำลังกาย  เมื่อออกกำลังกายตอนเช้าเสร็จก็เวลา  06.00น.  ผู้อำนวยการค่ายฯ ก็ได้มอบหมายภาระกิจและชี้แจงกิจกรรมของเช้าวันนี้หลังจากนั้นก็ปล่อยให้ทำภาระกิจส่วนตัว นัดเวลา 07.00 น. เพื่อกินข้าวเช้ากัน  และน่าประทับใจอีกอย่างที่ทางเทศบาลเมืองปากพนังให้การสนับสนุนสุขาเคลื่อนที่ มาตั้งแต่เช้ามืดเพื่อผ่อนทุกข์ของชาวค่าย  หลังจากกินข้าวเช้าเสร็จ ก็รวมพลชาวค่ายอีกครั้งตั้งแถวเพื่อแยกกันเข้าฐานความรู้ต่าง ๆ ซึ่งช่วงเช้าจะมีฐานความรู้ 5 ฐาน หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเพื่อศึกษาหาความรู้ในแต่ละฐานซึ่งจะรวมกัน 3  สี ต่อหนึ่งฐาน เมื่อนักศึกษาเปลี่ยนฐานในแต่ละฐาน  " สังเกตุดูตอนสาย ๆ นักศึกษาชาวค่ายจะเป็นลมกันมาก  และปวดหัวกันก็เยอะทั้งครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา   ยาที่ขอจาก รพ. ต้องขอเพิ่ม  แต่จากการสังเกตุก็พบว่าชาวค่ายส่วนที่ไม่สบายไม่ชอบทานข้าวตอนเช้า ก็ถามว่าทำไมไม่กินข้าวเช้า เขาก็ตอบว่าเช้าเกินไปกินไม่ลง  ก็บอกไปว่าจะต้องกินข้าวรองท้องบ้างเพราะครูไม่มียาจะให้กินแล้ว  และที่ต้องส่งตัวกลับบ้านก่อนกำหนดก็มี เพราะต้องส่ง รพ.ก็หลายคน"  จากฐานความรู้แต่ละฐานมีฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจดังนี้

ฐานที่     1              ฐานยาเสพติด ฐานที่     2              ฐานเพศศึกษาเพื่อนใจวัยรุ่น ฐานที่     3              ฐานเยาวชนไทยห่วงใยเอดส์ ฐานที่     4              ฐานตามล่าหาความสุข ฐานที่     5              ฐานเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ฐานที่     6              ฐานกาป้อนเหยื่อ/ร้องรำทำเพลง ฐานที่     7              ฐานปิงปองมหัศจรรย์ ฐานที่     8              ฐานภาพจินตนาการ ฐานที่      9              ฐานบุษบาพาเพลิน/ทดสอบกำลังใจ

บรรยากาศการรายงานตัวการอบรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด

รวมพลชาวค่ายเพื่อรับน้องสู่ค่าย "ร่วมใจสานฝันต้านยาเสพติด"กลุ่มโซนลุ่มน้ำปากพนัง

รับน้องสู่ค่ายฯโดยคณะกลุ่มโซนลุ่มน้ำ  สร้างความประทับใจและมอบความอบอุ่นให้ชาวค่ายทุกคน

ซุ้มที่รับน้องชาวค่ายสร้างความประทับใจในการเข้ามาอยู่ร่วมกัน

ฐานการเรียนรู้แต่ละฐานนักศึกษาให้ความสนใจในการกอบโกย

ความรู้จากวิทยากรประจำฐาน

 
การมีส่วนร่วมและความสามัคคีของชาวค่าย ในการเรียนรู้

นายวิมล  วัฒนา ผอ.ศนจ.นศ.

ประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงรอบกองไปของชาวค่าย

ท่าน อนันต์  คลังจันทร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม

รองเกษร  ธานีรัตน์  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 กล่าวรายงานพิธีปิดการอบรมโครงการ

นายศุภชัย  สกุลแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง 

ได้รับมอบของที่ระลึกจากทีมงานเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ผู้ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมค่าย"ร่วมใจสานฝันต้านยาเสพติด " กลุ่มโซนลุ่มน้ำปากพนัง 

และขอขอบคุณทีมงานเจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ  ที่ทำให้กิจกรรมค่ายในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอปากพนังความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

73951

เขียน

23 Jan 2007 @ 13:43
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:46
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก