งานนโยบายและแผน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดอบรม Web blog และกิจกรรม KM ในวันที่ 23 มกราคม  2550  ณ  ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2            การอบรม blog  ได้รับเกียรติจาก คุณทวีทรัพย์  สุนันตา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานการเงินและพัสดุ  เป็นวิทยากรบรรยาย  วัตถุประสงค์หลักของการเชิญคุณทวีทรัพย์ เป็นวิทยากร เนื่องจากนอกจากจะทำให้บุคลากรรับรู้ถึงศักยภาพของคุณทวีทรัพย์แล้ว ยังถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนถึงเพื่อน (KM) อีกรูปแบบหนึ่ง  ต่อจากนั้น เป็นกิจกรรม KM ในหัวข้อ "ความภาคภูมิใจในการพัฒนางานของตนเอง" โดยได้รับเกียรติจาก คุณพัชรี  ท้วมใจดี  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมดังกล่าว  ขุมความรู้ที่ได้จากกิจกรรม คือ 1) การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 2) ความร่วมมือ 3) การวางแผน 4) ความคิดสร้างสรรค์ 5) โอกาส และการจัดเก็บเอกสาร 6) ความอดทน และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจะได้ช่วยกันพัฒนางานในองค์กรต่อไป