สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย/บันไดสู่ความสำเร็จ

ผมอยากให้เจ้าของธุรกิจมองเรื่องคนเป็นการลงทุนหรือเป็นกำไรในอนาคต

 สวัสดีค่ะชาว Blog

ตามที่ได้เกริ่นไว้ว่าจะนำสรุปการบรรยาย เรื่อง บันไดสู่ความสำเร็จ ที่ ท่านอาจารย์จีระ ได้นำความรู้ไปแลกเปลี่ยนกับสมาชิกสมาคมบรรจุภัณ์โลหะไทย มาขึ้น Blog ให้ชาว Blog ได้ติดตามและร่วมแลกเปลี่ยนด้วยนั้น เนื้อหาสำคัญมีดังต่อไปนี้ค่ะ  

เพื่อให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและการเห็นคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด อาจารย์จีระได้ยก Quotations ที่น่าสนใจมาเกริ่นให้ฟังค่ะ

“Comparative advantage of countries or economies depend on the quality of human resources.”                                                              Michael Porter

“The world is changing very fast and unpredictable”                                                                                                          Michael Hammer

คนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร                                              

                             พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน ไม่ใช่เงิน สิ่งของ หรือเครื่องจักร  แต่เป็นคน เช่น สิงคโปร์ หรืออิสราเอล                                           จีระ  หงส์ลดารมภ์  

การมองภาพทรัพยากรมนุษย์ จาก Macro สู่ Micro”                                                

                            จีระ  หงส์ลดารมภ์  

“If you have fish, you can eat in one day.  If you know how to fish, you can fish life time                                  

                                       Chinese Poem  

“Low labor productivity prevents  Thailand’s strong competitiveness.”
                                                Michael  Porter  

จากนั้นได้พูดถึงวัตถุประสงค์ของการบรรยายในวันนี้ คือ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน แต่จะต้องเน้น ทฤษฎี 2 R’s                         

Reality        มองความจริง                         

Relevance   ตรงประเด็น

วิธีการเรียนก็คือ เน้นให้คิดเป็น

œ  4 L’s

œ   Peter Senge

œ   แนวคิดของพระเจ้าอยู่หัวฯ 4 ข้อ

œ     เราแลกเปลี่ยนกัน  

กรอบความคิดในการเรียนรู้ที่เป็นแนวคิดของ ดร.จีระ            
(Framework and Concept)

       ทฤษฎี 4 L’s ซึ่งประกอบด้วย

       L ที่ 1  คือ Learning Methodology

       L ที่ 2  คือ Learning  Environment              

       L ที่ 3  คือ Learning Opportunity    

       L ที่ 4  คือ Learning Communities                 

กฎของ Peter Senge

       Personal  Mastery รู้อะไร รู้ให้จริง

       Mental Models แบบอย่างทางความคิด

       Shared Vision  เห็นอนาคตร่วมกัน

       Team Learning เรียนเป็นทีม

       System Thinking คิดมีเหตุผล  

วิ ธีคิด 4 แนวของพระเจ้าอยู่หัวฯ ก่อนที่จะเริ่มทำงานใดๆ ให้คิดถึงสิ่งต่อไปนี้    

1) ทำอะไร
 2) ทำอย่างไร
 3) ทำเพื่อใคร
 4) ทำแล้วได้อะไร 
 

หัวข้อแรกที่ได้พูดถึง คือ เรื่องการพัฒนาและบริหารบุคลากรในองค์กร

       ตัวอย่างของคุณพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา     

- เน้นคนเก่ง คนดี    

- เน้นความสำเร็จที่ใช้เวลา    

  - เน้นปรัชญา และความเชื่อ

       ตัวอย่างของจีระ  หงส์ลดารมภ์     

 - เน้นการมอง HR ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม มอง HR ไม่ใช่ต้นทุน    

- มองเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เน้นทฤษฎี HRDS คือ

       Happiness        Respect        Dignity        Sustainability

  รื่องที่ 2 คือ เรื่องภาวะผู้นำ (Leadership) ซึ่งแนะนำบทบาทของผู้นำ 3 แนวทางประกอบด้วย

1) The 4 Roles of Leadership by Stephen Covey

-        Path finding

-        Aligning

-        Empowering

-        Modeling

2) Leadership roles by Chira Hongladarom

1. Crisis management

2. Anticipate change

3. Motivate others to excellent

4. Conflict resolution

5. Explore opportunities

6. Rhythm & Speed

7. Edge ( Decisiveness )

8. Teamwork

3) 4 E’s Leadership by Jeck Welch

         Energy

         Energize

         Edge

         Execution

เรื่องที่ 3 คือ เรื่องHR กับนวัตกรรม (Innovation) คือทุกคนต้องเริ่มมองเรื่อง

       การมีความคิดใหม่ ๆ

       นำไปทำ และ

       ทำให้สำเร็จ

สำหรับผู้นำในยุคนี้นั้น สิ่งที่สำคัญคือ ต้องมองภาพใหญ่ (Big Picture) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

o     ในประเทศ เช่น การเงิน เศรษฐกิจ สังคม เป็นอย่างไร และจะปรับใช้กับธุรกิจให้ทันเหตุการณ์อย่างไร 

  o     เรื่องระหว่างประเทศ เช่น การมองเรื่องโลกาภิวัตน์   

สุ ดท้าย  ได้ฝากเรื่องการไปปรับยุทธวิธี  ปรับ Strategy ขององค์กรให้มีการ ทำ SWOT Analysis เช่น     

o     การมองจุดแข็งขององค์กร

  o     และการแสวงหาจุดแข็ง และลดจุดอ่อน พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้องค์กรอยู่รอดตลอดเวลา 

o     การมี Strategy ที่ดี คือการ เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง   ในช่วงเปิดโอกาสให้มีการซักถามคำถาม มีหลายคำถามและมีการทิ้งประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ เช่น

o     การมองภาพใหญ่ให้ออกนั้นมีวิธีการอย่างไร ?      

คำถามนี้ท่านอาจารย์จีระแนะนำว่าต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ใฝ่รู้ รอบรู้ ซึ่งสำหรับอาจารย์จะใช้วิธีการอ่านหนังสือดี ๆ เช่น Economist, Time Magazine, Newsweek etc. ซึ่งมีข้อมูลที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาพใหญ่ได้ดี

o     เครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพนั้นควรจะใช้อะไร?      

คำตอบของอาจารย์ คือ ได้แนะนำให้เริ่มนำแนวคิดทฤษฎี 4 L’s มาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพราะ 4 L’s เป็นเครื่องมือที่สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ค่อนข้างจะได้ผลมากสำหรับอาจารย์ซึ่งได้ทดลองมาแล้วในหลาย ๆ องค์กร เพราะการเรียนรู้ทำให้คนมีการพัฒนาที่ดี อย่างที่ Peter Drucker พูดไว้ว่า โลกในอนาคตไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง มีแต่คำถามที่ยาก

o     จากคำพูดที่ว่าผู้นำต้องเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจคนได้ เราจะมีวิธีอะไรที่สามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจคนได้      

อาจารย์จีระได้ตอบว่าจริง ๆ แล้วเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก แต่สำหรับอาจารย์นั้นได้ยึดหลัก 3 เรื่องคือ

1.      มีความรักต่อกัน

2.      มีน้ำใจต่อกัน

3.      แบ่งปัน

หวังว่าชาว Blog คงจะได้รับความรู้กันไปบ้างนะคะ                                                

วราพร  ชูภักดี [email protected]

<p>…………………………………………</p><p> สวัสดีค่ะชาว Blog และท่านสมาชิกสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทยที่เคารพ</p><p>วันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์ ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ให้ทำหน้าที่สรุปบรรยากาศ และประเด็นสำคัญที่อาจารย์ได้มีโอกาสไปบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มนักธุรกิจและผู้ที่อยู่ในแวดวงของธุรกิจบรรจุภัณฑ์โลหะซึ่งได้มารวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา ในวันนั้นอาจารย์ใช้หัวข้อว่า บันไดสู่ความสำเร็จ หลายท่านคงสนใจว่ามีประเด็นอะไรบ้าง ก็ขอให้ติดตามบทสรุปประเด็นสำคัญที่กำลังจะบันทึกในอีกไม่นานนี้นะคะ </p><p>วราพร  ชูภักดี </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">[email protected]</p>Chira Academy’s Team <p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระ

คำสำคัญ (Tags)#บรรจุภัณฑ์

หมายเลขบันทึก: 73967, เขียน: 23 Jan 2007 @ 14:51 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)