วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2548) ทางคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดอบรมเรื่อง "แนวคิดด้านการบริหารยุคใหม่" โดยมีคุณโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมาเป็นวิทยากรบรรยาย ผมได้อ่านบทความจากหนังสือประชาชาติของคุณโชค  บูลกุล ในวิธีการบริหารคน เขาบอกว่า การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ผู้บริหารทุกคน หรือคนที่เป็นหัวหน้าไม่ว่าจะระดับไหน จะต้องสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาได้ เพราะถ้าสื่อสารไม่ได้ทุกอย่างก็จบ

     หลายเรื่องในการบริหารงาน ผู้ที่ต้องรับบทหนักในการสื่อสารให้คนในองค์กรได้ทราบ คือ ผู้บริหาร ต้องสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ในหน่วยงานได้อย่างดี วันนี้มีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการสื่อสาร ทำให้หลายคนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น ผมเองก็พยายามใช้ช่องทางนี้อยู่เหมือนกันในการสื่อสารข้อมูลที่เข้ามาในคณะทุกวันผ่านทาง e-mail ภายใต้ชื่อ e-news today ตามที่ผมได้เขียนไว้ใน Blog ttp://gotoknow.org/archive/2005/08/01/09/35/56/e1816   ถึงแม้ในการสื่อสารดังกล่าวจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง สิ่งสำคัญคือพยายามทำให้ต่อเนื่อง นอกจากจะสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี แล้ว ส่วนหนึ่งได้ทำโครงการเสวนาภาษาออฟฟิศ โดยให้บุคลากรในสำนักงานเลขานุการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นภารกิจหลักสำคัญของหน่วยงาน และวันนี้สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยนเรศวรอาจจะเป็นเพียงคณะเดียวก็ได้ ที่ในสำนักงานเลขานุการมีหัวหน้างานเพียงคนเดียว คือ เลขานุการคณะ เพราะแต่ละงานไม่มีหัวหน้างาน เนื่องจากในที่ประชุมทุกคนเห็นว่าไม่มีความจำเป็น ผู้ที่จะรับบทหนักในสำนักงานเลขานุการที่จะสื่อสารให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลของคณะคือ ตัวผม แต่โชคดีอยู่บ้างที่คณบดีได้มีการเรียกประชุมสำนักงานอยู่บ่อย ๆ ทำให้การสื่อสารจากระดับบนมาสู่ผู้ปฏิบัติเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ผมเองได้มีการกำหนดประชุมสำนักงานทุกวันศุกร์สิ้นเดือนหลังวันประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และสิ่งหนึ่งที่ช่วยสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี คือ Blog ครับ ส่วนหนึ่งทำให้ผมได้เขียนเรื่องในงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเลขานุการและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เขียน Blog ท่านอื่น ๆ ครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ