เมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๐ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน(นายประเสริฐ  เล็กสกุลดิลก) ได้ประชุมเตรียมการจัดงาน "นันทบุรีบูชามหาสมโภช" โดยเชิญคณะทำงานร่วมพิจารณาบทการแสดง แสง เสียง สื่อผสม "อนันตกาลตำนานพระธาตุแช่แห้ง" ซึ่งเป็นเรื่องของตำนานพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธมหาธาตุเจดีย์ประจำปีนักษัตรผู้ที่เกิดปีเถาะ ในวโรกาสมหามงคลในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงมีพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา ชาวน่านจึงร่วมจัดงานถวาย ระหว่างวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์ - ๓  มีนาคม  ๒๕๕๐ในงานนี้จะมีกิจกรรมอันเป็นมงคลยิ่งของชาวจังหวัดน่าน  ๓  กิจกรรมใหญ่ คือ งานเฉลิมฉลอง ๖๐๐ ปีวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร  งานสืบพระราชชะตาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ตามแบบล้านนา และงานหกเป็ง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ในงานนี้ทางจังหวัดได้กราบบังคมทูลอัญเชิญพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาลีเป็นองค์ประธานยกฉัตรทิพย์ ณ วัดพระธาตุช้างค้ำ เวลา ๑๕.๓๐ น. พิธีสืบพระราชชะตา เวลา  ๙.๓๐ น.และทอดพระเนตรการแสดงแสง เสียง สื่อผสม เวลา  ๑๙.๓๐ น.ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เวลาในวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จึงขอเชิญชวนท่านที่เคารพทุกท่านร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จและร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน และในงานนี้ ชาวน่านขอเชิญทุกท่านได้ชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในชุดนิทรรศการของกรมศิลปากรที่หาชมได้ยาก ซึ่งจะจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ตั้งแต่ วันที่  ๘  กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๐