แนวทางพัฒนากรอบมาตรฐานนักรังสีเทคนิคระดับปริญญาตรี

dhanarun
คุณลักษณะทั้ง 7 ประการ จัดไว้เป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ทุกสาขาวิชาจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะเป็นแนวทางขั้นพื้นฐานที่แต่ละสาขาจะไปพัฒนาเป็นคุณลักษณะเฉพาะของสาขาตนเองต่อไป

          เมื่อวันที่ 18 - 19 ม.ค. ที่ผ่านมา ดิฉันพลาดโอกาสในการไปร่วมประชุมกับคณาจารย์ใน กลุ่มสถาบันผู้ผลิตนักรังสีเทคนิค ระดับปริญญาตรี  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่  เพราะติดภารกิจมากมาย

           ประเด็นสำคัญที่เป็นโจทย์ของการร่วมถกกันในครั้งนี้คือเรื่อง มาตรฐานวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ซึ่งเรื่องนี้ คณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ  ได้บ่มจนสุกงอม จากการจัดประชุมวิพากษ์ร่างมาตรฐานกันหลายครั้ง และเวลาล่วงเลยมาหลายปีแล้ว ครั้งนี้ ดิฉันจึงหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า มาตรฐานวิชาชีพ คงสมบูรณ์พร้อมใช้การได้แน่....

          คณาจารย์ของภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มน. ไปร่วมงานนี้ครบทุกท่าน ดังนั้น ดิฉันคงได้รับทราบรายละเอียด  และคงมีโอกาสนำผลการประชุมมาถ่ายทอดใน Blog นี้ในคราวต่อไป

          แต่..วันนี้  ดิฉันเตรียมศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่อาจใช้เป็น แนวทางพัฒนากรอบมาตรฐานนักรังสีเทคนิคระดับปริญญาตรีได้

          คัดลอก/ตัดตอนบางส่วน มาจากงานวิจัย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยไพฑูรย์  สินลารัตน์  สมสุข  ธีระพิจิตร  วัชนีย์  เชาวน์รงค์  ในวารสารครุศาสตร์  ปีที่ ๓๘  ฉบับที่ ๒ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๔๘ หน้า ๑๐๔ - ๑๐๗  ดังนี้

กรอบแนวคิดคุณลักษณะบัณฑิตของประเทศไทย
          กรอบแนวคิดคุณลักษณะบัณฑิตของประเทศไทย  ประกอบด้วยคุณลักษณะด้านความรู้  ความคิด  ความสามารถ  และคุณธรรมจริยธรรม  โดยแบ่งระดับเป็น 4 ระดับ  คือ  ระดับพื้นฐาน  ระดับก้าวหน้า  ระดับเชิงรุก  และระดับเป็นเลิศ  ดังนี้

   (พื้นฐาน/เพียงพอ/ทำได้) (ทันสมัย/แสวงหา/พัฒนา)  (ลึก/เชื่อมโยง/อนาคต)  (เฉียบ/เชี่ยวชาญตกผลึก) 
 

Basic
พื้นฐาน 

Advance
ก้าวหน้า 
Proactive
เชิงรุก 
 Excellent
เป็นเลิศ

Knowledge 
ความรู้

มีความรู้ทั่วไปตามวิชาชีพของตน มีความรู้ทันสมัย และรู้จักสืบเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ  มีความรู้ลึก สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้  มีความเชี่ยวชาญ เข้าถึงแก่นความรู้ และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
Thinking
ความคิด
 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดใหม่ได้อย่างทันสมัย  มียุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ สามารถคิดไปข้างหน้า และคิดได้เอง  มีความคิดรวบยอด ตกผลึกทางความคิด และสามารถคาดการณ์อนาคตได้ 
Skill
ความสามารถ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามวิชาชีพ  สามารถปรับปรุงพัฒนางาน  และแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ที่ดีขึ้น  สามารถสร้างงานใหม่ และทำได้ด้วยตนเอง  มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ และปฎิบัติงานได้อย่างแม่นยำ 
Ethics
คุณธรรม
จริยธรรม
มีวินัย มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์ เสียสละ มีวัฒนธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี  เข้าใจผู้อื่น  และเข้าใจโลก  ส่งเสริมและชี้นำสังคมให้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม  อุทิศตนเพื่อส่วนรวม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 

          หากเป็นคนคอ KM เดียวกัน เห็นป๊าป ต้องนึกถึงตารางแห่งอิสรภาพทันทีเลยใช่ไหมค่ะ

           สำหรับมาตรฐานคุณวุฒิแต่ละระดับ  ดิฉันขอตัดตอนมาเฉพาะ ระดับปริญญาตรี เท่านั้น  ดังนี้

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
          ประกอบด้วยคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็น 7 ประการ

  1. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
  2. มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้และพัฒนาความรู้ขึ้นได้
  3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี
  5. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
  6. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ

          ท่านผู้วิจัย อธิบายขยายความต่อว่า...

          คุณลักษณะทั้ง 7 ประการ จัดไว้เป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ทุกสาขาวิชาจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะเป็นแนวทางขั้นพื้นฐานที่แต่ละสาขาจะไปพัฒนาเป็นคุณลักษณะเฉพาะของสาขาตนเองต่อไป

          จุดเน้นของกรอบมาตรฐานในระดับปริญญาตรี คือ ความสามารถในการทำงาน  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  ซึ่งเป็นสิ่งที่บัณฑิตทุกคนควรมี........

          ก็...พอสังเขปนะคะ อย่างที่บอกหนะค่ะว่าเอาไว้เป็นแนว 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM of RT for RT

คำสำคัญ (Tags)#รังสีเทคนิค#มาตรฐานวิชาชีพ

หมายเลขบันทึก: 73611, เขียน: 20 Jan 2007 @ 13:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

ขอขอบคุณอาจารย์มาลินี...// ข้อ (2). มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้และพัฒนาความรู้ขึ้นได้ > เรียนเสนอให้เพิ่ม "เรียนรู้ด้วยตนเองได้ (self-learning ability)... ตรงนี้ดูเหมือนจะจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ // คนไทยชอบเรียนแบบ "ป้อน (spoon feeding)" // ครูบาอาจารย์น่าจะลองจัดการเรียนการสอนแบบ "ส้อม (fork feeding)" บ้าง // เพราะส้อมนี่... ป้อนก็ได้ แทง(เบาๆ) ก็ได้ // ขอขอบคุณครับ...
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านคณบดี

 ต่อเติม อาจารย์หมอวัลลภ ครับ เรียนรู้ คู่ความพอเพียง

เขียนเมื่อ 

          กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอวัลลภ และอาจารย์หมอ JJ เป็นอย่างสูงค่ะ  ท่านทั้งสองเป็นรังสีแพทย์ที่ดิฉันเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

          แม้ว่ากลุ่มวิชาชีพนักรังสีเทคนิค จะเป็นกลุ่มวิชาชีพเล็กๆ  แต่เราก็มีความอบอุ่นและมั่นคงเสมอ

          สาเหตุประการสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักรังสีเทคนิค และรังสีแพทย์

          โดยรังสีแพทย์ เปรียบเสมือนพี่ใหญ่คอยดูแลคุ้มครองน้องเล็ก นักรังสีเทคนิค อยู่เสมอ

          เห็นไหมค่ะว่า  แม้แต่ใน Blog ก็ยังตามกันมาดูแลมิได้ขาด : )  : )  : )

         

         

           

         

           

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะอาจารย์  รังสีเทคนิคอย่างดิฉันไม่ได้เรียนมากับอาจารย์แต่ก็ได้อ่านวิชาการที่อาจารย์ทุกท่านบันทึกเสมอ และยังมองเห็นว่าทุกท่านพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนางานรังสีเสมอค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านอาจารย์มาลินี 

ในฐานะวิชาชีพรังสีเทคนิคและฐานะลูกศิษย์ ขอชื่นชมความเป็นผู้ใฝ่รู้และการมีบุคลิกแห่งการแลกเปลี่ยนแบบกัลยานมิตร เป็นอย่างมากของอาจารย์ มีโอกาสได้เข้ามาใช้เครื่องมือการจัดการความรู้นับว่าเป็นความโชคดีเป็นอย่างมากสิ่งที่อยากเห็นในการพัฒนาวิชาชีพเป็นอย่างมากคือ การที่คนในวิชาชีพมีคุณธรรม การเรียนในห้องเรียนเป็นการเรียนตามกรอบมาตรฐานที่ตั้งไว้แต่สิ่งที่เราพบเห็นในเวลาทำงานบางครั้งเราเห็นว่าไม่มีมาตรฐานติดตัวมามากเท่าไหร่ มุมมองของผมคือ การที่จะบอกว่าคนในวิชาชีพก้าวหน้าจึงหมายถึงการก้าวหน้าช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนใดของสังคม ไม่ได้หมายถึงตำแหน่งการงานที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียว คงต้องเป็นลักษณะ การเรียนรู้เพื่อสู่การพัฒนาสังคม .

เขียนเมื่อ 

          เพิ่งกลับจากการเดินสายหลายแห่งทีเดียวค่ะ ตั้งแต่ขอนแก่น หนองคาย ลาว  ต่อด้วย  เชียงใหม่  และสิงคโปร์  เลยไม่ได้ตอบมิตรสหายทั้งหลาย ทั้งทาง blog และ mail ต้องขอประทานโทษด้วยนะค่ะ  ป่านนี้  หลายท่านคงงอนตุ๊ปป่องไปแล้ว..ฮือ.. TwT ฮือ...TwT

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์  วันนี้มีร่างมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิคออกมาให้ทำประชาพิจารณ์ อาจารย์อ่านแล้วมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไรคะ

PP
IP: xxx.47.88.75
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์มาลินี

กราบเรียนท่านอาจารย์มาลินี หนูเป็นนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 2 ค่ะ

หนูมีความรู้สึกกราบขอบพระคุณอาจารย์และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ร่วมกันผลิตบัณฑิตให้ออกมามีความรู้และมีคุณภาพสมบูรณ์ครบถ้วนในวิชาชีพรังสีเทคนิคให้มากที่สุด หนูจะทำตัวเองให้อยู่ในกรอบมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิคอย่างที่อาจารย์สอนแน่นอนค่ะ

mahidid
IP: xxx.9.249.14
เขียนเมื่อ 

ผมดีใจมากที่มีอาจารย์ช่วยผลักดันวิชาชีพ ขอแสดงความคิดเห็นหน่อย น้องๆที่จบมา เรียนต่อบ้าง เป็งเซลบ้าง ทำธุรกิจบ้าง ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีการตั้งเป้ามั้ยครับ ว่าบัณฑิตที่พึ่งจบต้องทำงานด้านที่เรียนมากี่เปอร์เซ็น กี่ปี เพราะวิชาชีพเราค่อนข้างขาดแคลน (ยกเว้น รพ.เอกชนชั้นนำ กับ รพ. รร.แพทย์ ) น่าจะมีโควต้าสำหรับ รพ.ต่างจังหวัดด้วยนะครับ หรือ รพ.เอกชน ที่ไม่ใช่ชั้นนำ จะได้มีนักรังสีกระจายไปทุกที่ OTORT (one tambon one radiologic technologist )

อีกอย่างน่าจะมีการจัดแข่งขันด้านรังสีหรือรางวัลสำหรับบุคลที่ทำชื่อเสียงหรือมีงานวิจัยช่วยเหลือชุมชนของเค้า เช่น MARKER Platinum Award etc. ขอบคุณครับ RTMU#35