เมื่อวันที่ 18 - 19 ม.ค. ที่ผ่านมา ดิฉันพลาดโอกาสในการไปร่วมประชุมกับคณาจารย์ใน กลุ่มสถาบันผู้ผลิตนักรังสีเทคนิค ระดับปริญญาตรี  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่  เพราะติดภารกิจมากมาย

           ประเด็นสำคัญที่เป็นโจทย์ของการร่วมถกกันในครั้งนี้คือเรื่อง มาตรฐานวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ซึ่งเรื่องนี้ คณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ  ได้บ่มจนสุกงอม จากการจัดประชุมวิพากษ์ร่างมาตรฐานกันหลายครั้ง และเวลาล่วงเลยมาหลายปีแล้ว ครั้งนี้ ดิฉันจึงหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า มาตรฐานวิชาชีพ คงสมบูรณ์พร้อมใช้การได้แน่....

          คณาจารย์ของภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มน. ไปร่วมงานนี้ครบทุกท่าน ดังนั้น ดิฉันคงได้รับทราบรายละเอียด  และคงมีโอกาสนำผลการประชุมมาถ่ายทอดใน Blog นี้ในคราวต่อไป

          แต่..วันนี้  ดิฉันเตรียมศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่อาจใช้เป็น แนวทางพัฒนากรอบมาตรฐานนักรังสีเทคนิคระดับปริญญาตรีได้

          คัดลอก/ตัดตอนบางส่วน มาจากงานวิจัย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยไพฑูรย์  สินลารัตน์  สมสุข  ธีระพิจิตร  วัชนีย์  เชาวน์รงค์  ในวารสารครุศาสตร์  ปีที่ ๓๘  ฉบับที่ ๒ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๔๘ หน้า ๑๐๔ - ๑๐๗  ดังนี้

กรอบแนวคิดคุณลักษณะบัณฑิตของประเทศไทย
          กรอบแนวคิดคุณลักษณะบัณฑิตของประเทศไทย  ประกอบด้วยคุณลักษณะด้านความรู้  ความคิด  ความสามารถ  และคุณธรรมจริยธรรม  โดยแบ่งระดับเป็น 4 ระดับ  คือ  ระดับพื้นฐาน  ระดับก้าวหน้า  ระดับเชิงรุก  และระดับเป็นเลิศ  ดังนี้

   (พื้นฐาน/เพียงพอ/ทำได้) (ทันสมัย/แสวงหา/พัฒนา)  (ลึก/เชื่อมโยง/อนาคต)  (เฉียบ/เชี่ยวชาญตกผลึก) 
 

Basic
พื้นฐาน 

Advance
ก้าวหน้า 
Proactive
เชิงรุก 
 Excellent
เป็นเลิศ

Knowledge 
ความรู้

มีความรู้ทั่วไปตามวิชาชีพของตน มีความรู้ทันสมัย และรู้จักสืบเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ  มีความรู้ลึก สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้  มีความเชี่ยวชาญ เข้าถึงแก่นความรู้ และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
Thinking
ความคิด
 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดใหม่ได้อย่างทันสมัย  มียุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ สามารถคิดไปข้างหน้า และคิดได้เอง  มีความคิดรวบยอด ตกผลึกทางความคิด และสามารถคาดการณ์อนาคตได้ 
Skill
ความสามารถ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามวิชาชีพ  สามารถปรับปรุงพัฒนางาน  และแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ที่ดีขึ้น  สามารถสร้างงานใหม่ และทำได้ด้วยตนเอง  มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ และปฎิบัติงานได้อย่างแม่นยำ 
Ethics
คุณธรรม
จริยธรรม
มีวินัย มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์ เสียสละ มีวัฒนธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี  เข้าใจผู้อื่น  และเข้าใจโลก  ส่งเสริมและชี้นำสังคมให้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม  อุทิศตนเพื่อส่วนรวม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 

          หากเป็นคนคอ KM เดียวกัน เห็นป๊าป ต้องนึกถึงตารางแห่งอิสรภาพทันทีเลยใช่ไหมค่ะ

           สำหรับมาตรฐานคุณวุฒิแต่ละระดับ  ดิฉันขอตัดตอนมาเฉพาะ ระดับปริญญาตรี เท่านั้น  ดังนี้

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
          ประกอบด้วยคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็น 7 ประการ

  1. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
  2. มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้และพัฒนาความรู้ขึ้นได้
  3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี
  5. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
  6. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ

          ท่านผู้วิจัย อธิบายขยายความต่อว่า...

          คุณลักษณะทั้ง 7 ประการ จัดไว้เป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ทุกสาขาวิชาจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะเป็นแนวทางขั้นพื้นฐานที่แต่ละสาขาจะไปพัฒนาเป็นคุณลักษณะเฉพาะของสาขาตนเองต่อไป

          จุดเน้นของกรอบมาตรฐานในระดับปริญญาตรี คือ ความสามารถในการทำงาน  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  ซึ่งเป็นสิ่งที่บัณฑิตทุกคนควรมี........

          ก็...พอสังเขปนะคะ อย่างที่บอกหนะค่ะว่าเอาไว้เป็นแนว