เมื่อวาน ได้มีโอกาสไปร่วมรับประทานอาหารเย็นกับ รศ ประทีป พันธุมวนิช คุณชาญชัย และทันตแพทย์หญิงจินดา นันทจิวากรชัย ซึ่งเป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วทั้งสามท่าน รศประทีป ดดยพื้นฐานทั่วไป เป็นคนที่มีบุคคลิก คล่องแคล่ว ว่องวัย เดินเร็ว พูดเร็ว คิดเร็ว ท่านคุยกันเรื่องโรคความดันโลหิตสูง แล้วคุณชาญชัยจึงถามว่า รู้วิธีแก้โรคความดันโลหิตสูงไหม ทุกคนในโต๊ะสนใจ และถามว่าทำอย่างไร ท่านบอกว่า ให้เดินช้าลง และให้เริ่มต้นประโยค ว่า เออ อืม อ๋อ หลีกเลี่ยงการเริ่มต้นเริ่มต้นประโยคว่า เอ๊ ความรู้ฝังลึกง่ายๆ ที่บางที เราก็นึกไม่ออก อย่างเรื่องการเดินเร็ว และเริ่มต้นประโยคอย่างที่เล่า บางที เรามักจะด้วยคำถาม ฉะนัน ลองเริ่มต้นประโยคด้วยคำว่า เออ อืม อ๋อ ดูนะคะ