วันที่ 19 มกราคม 2550

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร

5 องค์กร   สพท.นม.1 โรงเรียน 4 โรงเรียน

สุขานารี บุญวัฒนา อัสสัมชัญ เทศบาล 4

ยินดีต้อนรับ คณะที่มาฟัง คือ ตัวแทนโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนละ 2 โรงเรียน รวม 32 โรงเรียน

 

คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพท.นม.1 เสนอนวัตกรรมการทำงานเป็นทีมของ ทีมนิเทศโรงเรียนในฝัน

ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะคะ