เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน  ภูมินทร์ภูมิพล

       ทรงสั่งสอนจริยธรรมไทยนำใช้ 
 สอนแก้ไขดินแล้งปรุงแต่งฝน
สอนปลูกพืชเหมาะถิ่นสิ้นความจน         
เมื่อน้ำล้นสอนก่อสร้างอย่างแก้มลิง

       สอนภูมิศาสตร์ปราดเปรื่องเรื่องแผนที่    
สอนไอซีทีสื่อสารเชี่ยวชาญยิ่ง
สอนเศรษฐศาสตร์เรียนรู้สู่ความจริง      
สอนพึ่งพิงคิดคำนวณควรเพียงพอ

       สอนคีตกวีชี้เน้นเด่นคุณค่า                  
 สอนภาษาเขียนอ่านผ่าน ก. ข.
สอนทุกศาสตร์ปราชญ์ไผทไม่มีท้อ      
เทิดนามพ่อ "ครูของแผ่นดิน"ภูมินทร์ภูมิพล   (แก้จากเดิม "ครูของแผ่นดินภูมิถิ่นไทย)

 

                           ครูของฉัน