การเลี้ยงดูเป็นปราการด่านแรกที่สำคัญในชีวิต เด็กจะมีพื้นฐานความคิด ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย และอื่นๆ ที่ดี ต้องสร้างที่ครอบครัว โดยมีคำกล่าวว่าครูที่ดีที่สุดของลูก คือ พ่อแม่ ดังนั้นพ่อแม่จึงควรจะมีเวลาให้ลูก ทำกิจกรรมร่วมกับลูกในวันหยุด หรือในทุกๆวัน ทุกๆกิจกรรมที่บ้าน พ่อแม่,ผู้ปกครองต้องหมั่นสอบถาม และให้เด็กเล่ากิจกรรมหรือสิ่งที่พบเห็นในแต่ละวันที่ผ่านมา จะได้รับรู้ถึงพัฒนาการของเด็ก และเป็นการฝึกให้มีความช่างสังเกต ,จดจำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน ถ้าสามารถทำได้เป็นประจำก็จะเป็นสิ่งที่ดี ทั้งกับตัวเด็กและผู้ปกครองด้วย