เรียน  สมาชิกเครือข่าย UKM ที่เคารพทุกท่าน
        
         ท่านสามารถติดตามรายละเอียด  ความเคลื่อนไหว  และการเตรียมการของเจ้าภาพได้ที่บันทึกเหล่านี้  (ทั้งในเนื้อหาบันทึกและข้อเสนอแนะค่ะ)

         ครบวงจร KM and UKM9

         เตรียมความพร้อม UKM9  

         แจ้งข่าว UKM 9 : ครั้งที่ 1    (ซึ่งในบันทึกดังกล่าวจะมี link ไปยังบันทึกที่เกี่ยวข้องจากท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ และอาจารย์ JJ อีก 2 บันทึก)

         เมื่อวานดิฉันได้รับโทรศัพท์จากพี่เมตตา ม.อ. แจ้งว่ายังไม่ได้รับหนังสือชิญที่ทางผู้ประสานงานได้จัดส่งไปยังแต่ละมหาวิทยาลัย  ซึ่งหนังสือเชิญดังกล่าวได้จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 50 ซึ่งดิฉันขอความกรุณาทุกมหาวิทยาลัยได้ช่วยกันเช็คหนังสือเชิญดังกล่าวว่าไปถึงมหาวิทยาลัย (เรียน อธิการบดีของแต่ละมหาวิทยาลัย)  แล้วหรือยังนะคะ  เนื่องจากทุกท่านคงจะต้องนำหนังสือฉบับนี้ไปดำเนินการทั้งในเรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการ และการยืมเงินทดรองจ่ายต่างๆ รวมทั้งต้องส่งแบบตอบรับกลับไปยังทาง มข. ภายในวันที่ 22 ม.ค. 50 ด้วยค่ะ  ซึ่งหาก ม.ใดยังไม่ได้รับหนังสือเชิญ  อาจจะสามารถนำหนังสือเชิญที่ scan จากสำเนาและแนบมาพร้อมกับบันทึกนี้นะคะ   <สำเนาหนังสือเชิญ>

         ส่วนเอกสารแนบอื่นๆ รวมทั้ง
         1. แบบตอบรับการเข้าร่วม UKM9  ที่ทุก ม. จะต้องส่งไปยังคุณเอื้องฟ้า มข. ภายในวันที่ 22 ม.ค. 50  

         2. แบบฟอร์มรายชื่อผู้ประสานงานเครือข่าย UKM ประจำปี 2550  ที่ขอความกรุณาส่งกลับมายัง มน. เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานต่อไปค่ะ

         หาก ม. ใดต้องการให้จัดส่งให้ทางโทรสารขอความกรุณาแจ้งมาใน blog หรือส่งมาทาง [email protected] นะคะ

         สำหรับ การประชุม Business Meeting ซึ่งเราจะเลื่อนการประชุมมาเป็นวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 50  เวลาจะได้ไปพูดคุยตกลงกันในวันนั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ  สำหรับวาระการประชุมในขณะนี้ที่ทางผู้ประสานงานหลักได้ร่างไว้อย่างคร่าวๆ คือ

         1. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

         2. กำหนดการ  และหัวข้อ UKM ในครั้งต่อๆ ไปในรอบปี 2550
ซึ่งในที่ประชุมจะได้ขอให้แต่ละ ม. แจ้งให้สมาชิกในที่ประชุมได้ทราบล่วงหน้าเพื่อแต่ละ ม. จักได้เตรียมการทั้งในส่วนของเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมต่อไปค่ะ

         3. การ ลปรร. แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2550 ของสมาชิกเครือข่ายแต่ละ ม.

         4. การพิจารณาเครือข่ายการจัดการความรู้ภาคนิสิต  <เสนอแนะเครือข่าย UKM : เครือข่ายการจัดการความรู้ภาคนิสิต>
  

         ซึ่งทาง มน. คาดว่าจะสามารถส่งวาระการประชุมให้กับทุก ม. ได้พิจารณามาล่วงหน้าก่อนวันประชุมค่ะ  และหากมี ม. ใดต้องการเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ ในการพูดคุย หรือเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ ขอความกรุณาท่านได้แจ้งมาในบันทึกนี้นะคะ

         ขอบพระคุณค่ะ