วันนี้ weekly meeting มีวาระการเรียนรู้วิธีการประหยัดใน สคส. ซึ่ง อ.วิจารณ์ ให้ สมาชิก สคส. แต่ละคนเล่าวิธีการประหยัดของตนเองมาคนละ ๑ เรื่อง  พวกเราก็ยกตัวอย่างวิธีประหยัดแบบเล็กๆ น้อยๆ ของตน เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้แล้ว, ใช้กระดาษ reuse สำหรับเอกสารที่ไม่สำคัญ, ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อประสานงานในช่วงเวลาที่เป็นโปรโมชั่นของมือถือ   และก็มีวิธีประหยัดแบบหนึ่งที่พอเล่าแล้วทำให้ผู้เข้าร่วมประชุม ฮา กันคือ เมื่อมีโทรศัพท์ติดต่อมาแล้วเราไม่อยู่เค้าฝากข้อความให้โทรกลับ..เราก็ไม่โทร.. รอให้เค้าโทรมาใหม่เอง เช่นนี้เป็นต้น

           อ.วิจารณ์ จึงสรุปว่า สิ่งที่พวกเราพูดเป็นการประหยัดเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการปลูกฝังให้ทุกคนรู้จักการประหยัด    แต่การประหยัดที่ได้ผลนั้นต้องรู้ต้นเหตุของการสิ้นเปลืองนั้นก่อน แล้วประหยัดให้ถูกจุดและเหมาะสม การประหยัดนั้นจึงได้ประโยชน์สูงสุด  เช่น ค่าไฟส่วนใหญ่ในองค์กรต่างๆ เป็นค่าแอร์ แต่เรากลับประหยัดค่าไฟสำหรับให้แสงสว่างซึ่งเป็นส่วนที่สิ้นเปลืองน้อย..และไฟส่วนนี้มีผลต่อคนทำงาน... เมื่อประหยัดไฟส่วนนี้แล้วทำให้คนทำงาน..ทำงานไม่สะดวก  เป็นต้น

           การประหยัดในอีกมุมมองหนึ่งของดิฉันก็คือ บางคนประหยัดให้กับตนเองแต่เอาภาระนั้นไปให้คนอื่น.. แล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนประหยัด.. ดิฉันคิดว่าไม่ใช่การประหยัดเพราะสิ่งๆ นั้นยังคงถูกใช้อยู่เหมือนเดิมไม่ได้ลดลง.... หรือ การประหยัดเวลา กับ การประหยัดเงิน เราจะเลือกประหยัดอะไร  เช่น การเดินทางไปปฏิบัติงาน.. ถ้าประหยัดเงินแล้วเดินทางหลายต่อแต่เสียเวลาและเสียความสดชื่น (เพราะใช้เวลาเดินทางนาน)  กับ ประหยัดเวลาโดยเดินทางต่อเดียวแต่เสียเงินมากขึ้นอีกนิด..แต่ยังคงสดใส (เพราะใช้เวลาเดินทางน้อย) ... เมื่อนำผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานครั้งนี้มาเปรียบเทียบกันท่านคิดว่าผลจะออกมาอย่างไร

            เมื่อเล่าถึงเรื่องการประหยัดแล้ว..... ถ้าถามว่าทุกท่านรู้วิธีการประหยัดในเรื่องต่างๆ หรือไม่ เช่น การประหยัดไฟทำอย่างไร, ประหยัดน้ำทำอย่างไร, ประหยัดน้ำมันทำอย่างไร... ดิฉันคิดว่าทุกท่านคงรู้วิธีการประหยัดเหล่านั้นเพียงแต่จะปฏิบัติตามนั้นหรือไม่... บางคนอยู่ในสังคมที่ทุกคนมองว่าการประหยัดเป็นเรื่องที่แปลกและไม่มีความหนักแน่นพอ..คนๆ นั้นก็อาจกลายเป็นคนไม่ประหยัดหรือเป็นคนสิ้นเปลืองไป..... ในทางกลับกันหากคนๆ เดียวกันอยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนมองว่าการประหยัดเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นสิ่งที่ควรทำ คนๆ นั้นก็จะกลายเป็นคนประหยัดและเห็นความสำคัญของสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ได้