นับว่าเป็นการเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ KM ของฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร ท่านอาจารย์สัญญา  ร้อยสมมุติ รองคณบดีฝ่ายบริหารได้มีแนวคิดที่ต้องการให้การจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยเกิดจากตัวแทนของหน่วยงานจำนวน 27ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน ประจำปี 2550 ร่วมกับหัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน เลขานุการคณะ  สังกัดสำนักงานคณบดี จึงขอเล่าบรรยากาศของการจัดทำโดยเริ่มจาก ·       รับทราบวัตถุประสงค์จากรองคณบดีฝ่ายบริหาร  ดังนี้ -          เพื่อพัฒนางานประจำให้ก้าวหน้ารองรับนโยบายหลักของคณะ -          กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืน โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน -          กำหนดโครงการ/กิจกรรม และกำหนดแผนการดำเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจของคณะ ·       กลุ่มสมาชิกแบ่งกลุ่มเพื่อนำพลังความคิดของผู้ปฏิบัติ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดย                -    แบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่มงานคลัง  กลุ่มงานพัสดุ   กลุ่มงานบริหารและธุรการ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ ของแต่ละกลุ่ม                -   ทำการวิเคราะห์เพื่อผสมผสานแนวคิดการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ ของแต่ละกลุ่มในประเด็นสำคัญ                -   สรุปในประเด็นสำคัญจนได้ วิสัยทัศน์และพันธกิจฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเกิดจากพลังของตัวแทนของหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติสายสนุนร่วมกับหัวหน้าหน่วยและหัวหน้างาน  ที่ร่วมกันคิดและกำหนดทิศทางโดยมีเป้าหมายร่วมกัน ·       กลุ่มสมาชิกร่วมกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร  ซึ่งครอบคลุมพันธกิจและตามวิสัยทัศน์ที่กลุ่มสมาชิกได้ร่วมกันกำหนด   ·       กลุ่มสมาชิกได้นำประเด็นยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร  ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของแต่ละกลุ่มนำไปกำหนดกิจกรรม/โครงการ  และกำหนดแผนการดำเนินงาน  โดยกำหนดดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักที่ได้กำหนดไว้              เป็นการใช้ความรู้ประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  เพื่อสานฝันให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และสายสนับสนุนเราชาวคณะแพทย์ มข. อย่าลืมต่อยอดนะคะ ยังมีผู้ที่เฝ้าและลุ้นให้เราทำให้ประสบผลสำเร็จ