นับเป็นโอกาสที่ดีของดิฉันในการที่ได้เป็นกองบรรณาธิการวารสารอินฟอร์เมชั่น วารสารทางด้านบรรณารักษสาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผลิตโดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งวัตถุปรสงค์ของวารสารคือเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ทำงานในสาขาบรรณารักษสาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่ว่าเป็นโอกาสดีคือทำให้ดิฌันสนใจใคร่รู้มากขึ้น มีเครือข่ายมากขึ้น ได้เห็นข้อมูลมากขึ้น  แต่ปัญหาในการทำวารสารก็ยังมี คือการรวบรวมบทความ ซึ่งบทความวิจัยอาจต้องใช้เวลาในการจะจัดทำ  อาจยังไม่เพียงพอเมื่อวารสารจะปิดฉบับ ส่วนบทความวิชาการที่จะเกิดจากการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของเหล่าผู้ปฏิบัติงานทั้งหลาย ผู้เขียนอาจจะไม่มีเวลาจัดทำ เนื่องจากภาระหน้าที่ในแต่ละวันก็มีปริมาณที่มากอยู่แล้ว

ในแง่คิดของการเผยแพร่ความรู้ผ่านวารสารเฉพาะทางนั้นดิฉันว่า เป็นประโยชน์ในการพัฒนางาน สร้างชื่อเสียงให้กับผู้เขียนและหน่วยงานต้นสังกัด สร้างจุดแข็งในกับสถาบัน เป็น KM ประเภทหนึ่ง เน้นความสำคัญของวิชาชีพ เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาในสาขาวิชา

เป็นอันว่ามีประโยชน์มากมาย หากหลายๆ ท่านพอที่จะมีเวลาที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และให้เกียรติกับวารสารอินฟอร์เมชั่น โดยประสงค์จะเผยแพร่บทความ โปรดจัดส่งต้นฉบับของท่านมายัง

: กองบรรณาธิการวารสารอินฟอร์เมชั่น

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

 

ซึ่งกองบรรณาธิการยินดีรับบทความเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งตั้งแต่ฉบับที่ 14,1 (2550) วารสารอินฟอร์เมชั่นได้จัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจัย (peer review) ร่วมกับกองบรรณาธิการ และสำหรับบทความวิชาการนั้นพิจารณาโดยอฃกองบรรณาธิการ

 06/08/11

มีบทความใหม่เกี่ยวกับ impact factor ของวารสารอิฟอร์เมชั่น จากบันทึกเรื่อง ยินดีกับพัฒนาการของวารสารอินฟอร์เมชั่น