บันทึกไว้สอนตน

1 .  การทำงานทุกอย่างมีความหมายเป็นเพียงพฤติกรรมหนึ่งที่ตนใช้เป็นบันไดก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์นั้นเอง

 

2 .  บุคคลผู้มีปัญญาย่อมถือว่าความทุกข์เป็นโอกาสเป็นบทเรียนเพื่อก้าวไปสู่ความสุขสงบเย็น

 

3 .  คนทุกคนในโลกนี้ถ้ายังพอมีศาสนาในหัวใจอยู่บ้างก็คงไม่เลวร้ายเกินกว่าจะแก้ไขได้

 

4 .  คนเรานั้นต้องการมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นปกติวิสัยคนธรรมดาแต่เกียรติของตนควรจะได้มาจากความพยายามทำงานอย่างสุดความสามารถนั้นเอง

 

5 .  คนเรามีการเดินทางทุก ๆวันและในแต่ละวันก็ล้วนพบเจอแต่สิ่งที่เป็นอนิจจังทั้งนั้น

 

6 .  เมื่อพิจารณาตนของตนจะเห็นร่างกายเปรียบเหมือนศาลาที่พักริมทางเพราะมันเป็นสิ่งสาธารณะ  ใครจะผูกขาดครอบครองมันไม่ได้และมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วจากไป

 

7 .  บรรดาสัตว์โลกมีมากหลายชนิด  คนก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งและคนมีธรรมะเท่านั้นที่ทำให้คนต่างจากสัตว์

 

8 .  ตราบใดที่ธรรมะยังคงสิงอยู่ในจิตใจคนได้คำว่าศักดิ์ศรีของคนก็ยังคงมีอยู่ตราบนั้น

 

9 .  สนิมมันทำลายเหล็กฉันใดเปรียบเหมือนความชั่วก็ทำลายคนฉันนั้น

ด้วยความปรารถนาดี

จาก...umi