ท่านประธานอนุกรรมการฯ ขอเชิญคณะอนุกรรมการฯ ประชุมด่วน เพื่อพิจารณา ประเมินโครงการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ 2550 และ เตรียมความพร้อม การจัด KM-workshop และ เตรียมเรื่องการไปร่วม UKM 9 ที่ มข.

     จึงขอเชิญคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2550 นี้ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าวด้วยครับ