ตามที่  QAU ได้ขอความร่วมมือกับ คุณมีนา เจ้าหน้าที่ของ IRDA เพื่อประสานงานในการเรียนเชิญนักวิจัยของ มน. เพื่อเข้าร่วมเสวนา UKM  ครั้งที่ 9 (1 /2550) ในหัวข้อ  “การก่อเกิดและการดำรงอยู่ของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง”  ในวันพฤหัสบดีที่ 8  - เสาร์ที่ 10 ก.พ. 50 ณ โรงแรมโฆษะ  จ.ขอนแก่น โดย ม.ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ  ซึ่งในขณะนี้มีอาจารย์นักวิจัยตอบรับที่จะร่วมเดินทางไปกับเราจำนวนหนึ่งแล้วซึ่งผู้ที่เดินทางเข้าร่วมทั้งหมด 10 ท่าน จะเข้าร่วมในฐานะนักวิจัยและผู้บริหารงานวิจัย  ยกเว้นท่านอาจารย์วิบูลย์ซึ่งเป็นท่านที่ 11 จะเข้าร่วมในฐานะผู้ประสานงาน UKM ค่ะ   

         บันทึกนี้ QAU ขอเรียนเชิญผู้ที่แจ้งความประสงค์ในการร่วมเดินทางไปกับเราร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  และประชุมเตรียมการในวันพฤหัสบดีที่ 18 ม.ค. 50 เวลา 12.00 น. – 13.00 น.  ณ ห้องประชุม QAU ชั้น 6 ตึก CITCOMS  ซึ่งทาง QAU ได้จัดทำจดหมายเชิญไปยังทุกท่านซึ่งจะส่งออกภายในวันนึ้ค่ะ

         โดยพร้อมกับหนังสือเชิญ QAU ได้แนบเอกสารต่างๆ เพื่อท่านจะได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ก่อนเพื่อพูดคุยกันในวันประชุมเตรียมการ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ลปรร. ใน UKM ค่ะ  ซึ่งเอกสารดังกล่าว ได้แก่

         เอกสารหมายเลข 1   กำหนดการและการเตรียมการ  

         เอกสารหมายเลข 2   ร่างแผนการเดินทางไป – กลับ UKM-9

         เอกสารหมายเลข 3   KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 51.พลังลึกลับ

         เอกสารหมายเลข 4  วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ : 15. เล่นไม่ยากถ้าเริ่มจากความสำเร็จ”  

         เอกสารหมายเลข 5  หนังสือ “การจัดการความรู้  ฉบับนักปฏิบัติ”  
         หน้า 129 – 137 เขียนโดย  ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช
  

         เอกสารหมายเลข 6  หนังสือ “การจัดการความรู้  ฉบับนักปฏิบัติ”  
         หน้า 138 – 148  เขียนโดย  ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช
  
   
         สำหรับรายละเอียด  และกำหนดการในการเดินทางตอนนี้คาดว่าเราจะออกเดินทางในเช้าวันพุธที่ 7 ก.พ. 50 โดยรถตู้ 2 คัน เนื่องจากขากลับจะมีกลุ่มคนที่สนใจเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเดินทางไปที่เพื่อศึกษาดูงานอย่างไม่เป็นทางการ  และอีกกลุ่มจะเดินทางกลับพิษณุโลกเลย  สำหรับกำหนดการที่แน่นอนทาง QAU จะรบกวนขอความคิดเห็นจากทุกท่านพร้อมสรุปร่วมกันในวันประชุมเตรียมการนะคะ