เมื่อวันที่ 8 - 9 ม.ค. 2550 มีการประชุมเรื่อง PMQA ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญในปีงบประมาณ 2550 สถาบันได้ส่งผู้เข้าร่วมประชุม 7 คน ได้แก่ คุณหมอหน่อย, พี่สุนันทา, พี่อรทัย, คุณสิริพร, คุณปัทมาวดี, คุณสมจิต และดิฉัน

          ครั้งนี้เป็นการชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร, การจัดทำแบบประเมินตนเอง, การประเมินโอกาสพัฒนา (OFI) และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินองค์กร ทั้ง 7 หมวด

          เนื้อหารายละเอียดในการจัดทำของแต่ละส่วน ทั้งละเอียด, ยุ่งยาก, ซับซ้อน และต่อเนื่องโยงใยกันเป็นลูกโซ่ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ประเมินองค์กรที่เป็นเลิศ ถ้าสามารถทำได้จริงๆ คนในองค์กรคงทำงานด้วยความสุข เพราะให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลและกระบวนการทำงานอย่างมากๆ

          ทุกหมวดมีความยุ่งยากไม่แพ้กัน ที่สำคัญคือการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร ทั้งระดับผู้บริหาร, หัวหน้างาน/รองหัวหน้างาน ได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ต้องมีส่วนร่วม เพราะเป็นการพัฒนางานของเราทุกคนในองค์กร