บันทึกไว้สอนตน 

1 .  ในวิถีชีวิตคนเราการฟังก็เป็นสิ่งจำเป็นคือต้องฟังเพื่อก่อเกิดความเข้าใจและเราต้องจดจำนำเอาสิ่งที่ดีที่ได้รับฟังมานั้นไปปฏิบัติได้

 

2 .  หลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น  ใครศึกษาให้ถูกต้องได้แล้วก็จะรู้จักความทุกข์  สาเหตุแห่งความทุกข์   รู้ว่าความทุกข์นั้นดับได้  และรู้เส้นทางไปสู่ความดับทุกข์ได้ในที่สุด

 3 .  เมื่อพิจารณาอย่างแท้จริงแล้วการศึกษาธรรมก็คือการมาศึกษาตนเองคอยตามดูความรู้สึกนึกคิดของตนนั้นเอง

4 .  ในตัวตนของทุกคนนั้นแหละคือตัวศาสนา  ตัวพระพุทธศาสนาคือก็คือตัวสติและปัญญาที่มีอยู่ในตัวตนของทุกคนเพราะพระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมชาติ

 

5 .  การได้เห็นตัวตนของเราตามความเป็นจริงก็คือการเห็นธรรมและการเห็นธรรมก็คือการเห็นขณะที่เรากำลังคิดกำลังพูดและกำลังลงมือปฏิบัตินั้นเอง

 

6 .  อันที่จริงทุกคนสามารถเป็นพระได้ทั้งนั้น  ถ้าคนนั้นละโลภ  ละโกรธละหลงได้อย่างแท้จริงโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด ๆ

 

7 .  การที่ตนเรียนรู้จึงเห็นธรรมนั้นเพราะการฝึกฝนสติปัญญาให้รู้เท่าทันสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงของมัน

 

8 .  การที่คนเราลืมกันไม่ลงก็เพราะความมีน้ำใจที่มอบให้แก่กันทำให้ระลึกถึงกันตลอดไป

 

9 .  ความเชื่อในทางพุทธศาสนาต้องมีคำว่า  โพธิอยู่ด้วยซึ่งมาจากคำว่า  โพธิสัทธา  ในคำกล่าวที่ว่า  ตถาคตโพธิสัทธา  นั้นเอง

 

ด้วยความปรารถนาดี  

 จาก... umi