เมื่อปีที่แล้วผมได้มีโอกาสติดตามท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ในการไปรับรางวัล ใบรับรองทองสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (ลิงค์) แต่ก่อนจะมีการมอบรางวัลใบรับรองทอง ผมเห็นเค้ามีการมอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี เลยนึกเล่น ๆ อยู่ในใจว่า เอ.. สุดยอดส้วมแห่งปี นี่เป็นอย่างไรนะ ต้องหาโอกาสไปเรียนรู้บ้าง

    เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาผมจึงแวะเวียนไปที่สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการเข้าร่วมประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี 2550 (BEST PUBLIC TOLIET OF THE YEAR) ได้รายละเอียดมาจากสำนักงานสาธารณสุข กลับมาที่คณะ ปรึกษากับท่านคณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ (อ.ศุภวิทุ สุขเพ็ง) ได้รับความเห็นชอบให้ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด

    เกณฑ์มาตรฐานของสุดยอดส้วม มี 3 เรื่อง ครับ 

 •  ต้องสะอาดครับ ( Healthy : H )

  - พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ  สะอาด ไม่มี
    คราบสกปรกอยู่ในสภาพใช้งานได้
  - น้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ำยุง ภาชนะเก็บกักน้ำ
    ขันตักน้ำ อยู่ในสภาพดีใช้งานได้
  - กระดาษชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
    (อาจจำหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดน้ำชำระที่สะอาดอยู่
    ในสภาพดีและใช้งานได้
  - อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก สะอาด อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้
  - สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
  - ถังรองรับขยะมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม
    ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง
  - มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น
  - สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก หรือชำรุด
  - จัดให้มีการทำความสะอาด ระบบการควบคุมตรวจตราเป็น
     ประจำ
 • เพียงพอ (Accessibility : A)

  - จัดให้มีส้วมนั่งราบสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปอย่างหนึ่งที่
  - ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
 • ปลอดภัย (Safety : S)

  - บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา
  - กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไปให้แยกเป็นห้องส้วม
    สำหรับชาย-หญิงโดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน
  - ประตู ที่จับเปิด-ปิด และที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดี
     ใช้งานได้
  - พื้นที่ห้องส้วมแห้ง
  - แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ

  ผู้ที่รับผิดชอบหลักในการสานฝันดังกล่าว คือ พนักงานทำความสะอาดของคณะสหเวชศาสตร์ งานนี้ผมเรียกประชุมพนักงานทำความสะอาดตอนช่วงสิ้นปี และมีรางวัลให้ด้วย ต้องรอติดตามครับ ว่าความฝัน...จะเป็นจริงหรือเปล่า

                                                                           บอย สหเวช
                                                                           12 ม.ค. 50