เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่ผ่านมา ผมได้ประชุมสำนักงานเลขานุการ มีเรื่องวาระเพื่อพิจารณา คือ Best blog of the office  ผมนำเรื่องนี้มาพิจารณาเพื่อใช้ blog เป็นตัวขับเคลื่อนในการทำประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการครับ

    มีหลักเกณฑ์การพิจารณา  Best blog of the office ดังนี้ครับ

    1. มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่องในการบันทึกข้อมูลลง Blog
    2. มีการบันทึกหลักฐานอ้างอิงในการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ
    3. มีการใส่ป้ายดัชนีการประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง
    4. ระยะเวลาในการพิจารณารางวัล Best blog of the office เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2550

     เพื่อให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีกรรมการพิจารณา ดังนี้ครับ

  • ท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ)
  • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (อ.ศุภวิทู สุขเพ็ง)
  • บอย สหเวช

      สำหรับผู้ที่เป็น Best blog of the office จะมีรางวัลให้ในการไปสัมมนาประเมินผลการประกันคุณภาพ ทีชลบุรีครับ

      ตอนนี้ผมกำลังทำหน้าที่เป็นแมวมองอยู่ครับ..... 


                                                                                          บอย สหเวช
                                                                                           12 ม.ค. 50