ขอ...บ่นสักเล็กน้อย

        ขณะที่ผมได้เดินทางไปเพาะเมล็ดพันธุ์ KM ให้แก่ชาว มมส. หลายแห่งด้วยกัน วันนี้ผมอยู่ที่บ้าน(ที่ทำงาน)  ตัวเอง เลยได้มีโอกาสปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ KM เมล็ดนี้ ...ซึ่งผมได้เริ่มต้นปลูกมาระยะหนึ่งแล้ว และปลูกด้วยความตั้งใจที่จะเห็นบ้านแห่งนี้ สมาชิกในบ้านแห่งนี้ มีความสุข ในขณะที่เขายังทำงานอยู่ด้วยกันที่นี้

ดูแลบ้านอย่างไร?

        วันนี้ที่บ้าน (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา หรือ CARD) มีการประชุมกัน มีประเด็นที่ผมจะนำมาถ่ายทอด เป็นการรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกลุ่มงาน และอีกอย่างก็คือ หลังจากที่ดำเนินการ KM ภายใน CARD มาระยะหนึ่ง ที่ถือว่าเป็นทางการครับ ..โดยในการประชุมครั้งนี้ ผมได้ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้าน KM ให้กับบุคลากรของ CARD อีกครั้ง ที่เน้นย้ำคำว่าอีกครั้ง ก็เนื่องด้วยว่า ครั้งแรกนั้นเราจัด workshop (วันที่ 5 มิ.ย. 2549) แล้วหลังจากนั้นก็ดำเนินการตามธรรมชาติมาเรื่อยๆ กระทั่ง ผม ในฐานะที่อยู่ใน ทีม B (อนุกรรมการ KM ของมมส.) ได้ออกแบบโมเดล ABC เพื่อใช้ขับเคลื่อน KM ใน มมส.

CARD ให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น

 

บรรยากาศการพูดคุย
ห้องประชุม RN-711
12-01-2007

 

 

        ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านรองฯ (ผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธุ์) CKO ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ (Share Vision) กอรปกับผมเอง (ที่สวมหมวก 2 ใบเรื่อง KM) ในฐานะ KF ของ CARD ซึ่งมีทุนเรื่อง KM ด้วยแล้วละก็จึงให้ความสำคัญและจะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นภายในปี 2550  ผมได้ฉายภาพให้บุคลากร CARD ทราบว่า เรื่อง KM ว่า หน่วย CARD จะเน้นเรื่องการนำกระบวนการ KM มาปรับใช้ในทุกส่วนของการทำงาน โดยมี โมเดล ดังต่อไปนี้บูรณาการ

  • การทำงานให้มีประสิทธิภาพ (CARD = Top + Res)

 

  • ICT ระยะเริ่มต้น ที่ CARD ใช้แบบผสมผสานและยืดหยุ่นกับบุคลากร เช่น Blog (Gotoknow และ Space ของไมโครซอฟต์) CMS เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และความรู้จากทุกๆ คนใน CARD ผ่านเทคโนโลยี XML ....นับแต่นี้เป็นต้นไป CARD มีการจัดการความรู้ผ่าน ICT มากยิ่งขึ้น

  • การทำงานที่มีความสุข (Happyness Workpress)  ซึ่งจะทำให้นอกเหนือจากการเป็น LO แล้ว ยังก้าวข้ามไปสู่ The Living Organization

ขอบคุณ CARD ทุกคน...ครับ


วิชิต ชาวะหา
12-01-2007
@CARD MSU