การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๕๐   มีการนำเรื่อง "การจัดรายวิชาศึกษาทั่วไป" หรือ General Education มาปรึกษาหารือ

          ที่ประชุมคณบดี มอ. กำหนดคำสำคัญ สำหรับจากการศึกษา รายวิชาศึกษาทั่วไปดังนี้ : คุณธรรม จริยธรรม พหุวัฒนธรรม การบริหารจัดการ จิตสาธารณะ ทักษะชีวิต วิถีไทย เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการคิด อภิธรรมกับศีลธรรม  การดำเนินชีวิตกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   ศาสนากับวิทยาศาสตร์  ศาสนากับการจัดระเบียบโลก  ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  ชีวิตและสุขภาพ  การดูแลสุขภาพ

          ผมได้ให้ความเห็นในที่ประชุมดังต่อไปนี้

          (๑) ควรเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติ  และเรียนเป็นทีม   ถ้าเป็นทีมข้ามคณะ ข้ามศาสตร์ยิ่งดี   โดยกิจกรรมที่นศ.เข้าไปปฏิบัติมีได้หลากหลาย  เช่น  สัมภาษณ์คนที่เป็นแบบอย่างชีวิตได้  เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน  ทำกิจกรรมอาสาสมัคร  กิจกรรมสาธารณะ   เป็นต้น

          (๒) ให้รายงานผลการเรียนรู้ออกมาเป็นการนำเสนอเชิงบูรณาการ เช่น ทำเป็นหนังบรรจุใน VCD,  แสดงเป็นละคร  ผมมองว่านี่คือการวัดผลการเรียนรู้แบบ constructivism   ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างความรู้เพื่อชีวิตโดย นศ.เอง   และมีการส่งต่อรุ่นต่อรุ่น  ของนักศึกษา

วิจารณ์   พานิช
๗ ม.ค. ๕๐