ผมพยายามจะเข้าไปเป็นฝ่ายรุก สำหรับผู้ที่รับผิดชอบในการทำประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ จาก QA มือใหม่ก่อน  ซึ่งเมื่อเดือนธันวาคม 49 ที่ผ่านมา ได้หาโอกาสเข้าไปพูดคุย และท่านคณบดี (รศ.มาลินี) กรุณาให้ข้อคิดเห็นทุกบันทึก และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำ QA ของสำนักงานครับ ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำประกันคุณภาพ

    ความจริงกิจกรรมนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการสัมมนาประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีที่ผ่านมาและผมได้ทำ AAR ถึงสิ่งที่จะกลับมาทำที่คณะ (ลิงค์) 

    สรุป QA Talk ประจำเดือนธันวาคม 49


                        <table border="0" align="center"><tbody>

   

 QA Talk - งานธุรการ

 QA Talk - งานพัสดุ

   

 QA Talk - งานยานพาหนะ

 QA Talk - งานช่างเทคนิค

 

 

 

 

 

 

 

 

 QA Talk - งานนโยบายและแผน

 

</tbody></table><p align="right">                บอย สหเวช
11 ม.ค. 50</p><p>        </p>