ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 12/2549 แล้วค่ะ ที่คณะสหเวชศาสตร์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ออกให้บริการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาสุขภาพและอาชีพประชาชน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งนี้ได้ออกให้บริการ ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา

 

คณะสหเวชศาสตร์ได้ให้บริการ 4 ด้าน ดังนี้

1. ทางด้าน MT (เทคนิคการแพทย์) ให้บริการเจาะเลือดตรวจหาหมู่เลือด ตรวจหาปริมาณน้ำตาลและไขมัน(Cholesterol และ Triglyceride) ในเลือด

2. ทางด้าน PT (กายภาพบำบัด) ให้บริการและคำแนะนำทางด้านกายภาพบำบัด

3. ทางด้าน CVT(เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) ให้บริการประเมินภาวะสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงสูงต่อโรคความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด

4. ทางด้าน RT(รังสีเทคนิค) ให้บริการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และโรคกระดูกพรุน

จากการที่คณะสหเวชศาสตร์ได้ให้บริการในด้านต่าง ๆ มีผู้เข้ารับบริการดังนี้

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2549

- เข้ารับบริการทางด้านเทคนิคการแพทย์ (MT)

               จำนวน     113     คน

- เข้ารับบริการทางด้านกายภาพบำบัด (PT)

               จำนวน       11     คน

- เข้ารับบริการทางด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (CVT)

               จำนวน         9     คน

- เข้ารับบริการทางด้านรังสีเทคนิค (RT)

               จำนวน       38     คน

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2549

- เข้ารับบริการทางด้านเทคนิคการแพทย์ (MT)

               จำนวน       35     คน

- เข้ารับบริการทางด้านกายภาพบำบัด (PT)

               จำนวน         5     คน

- เข้ารับบริการทางด้านรังสีเทคนิค (RT)

               จำนวน       24     คน

ภาพการให้บริการเคลื่อนที่ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

               ในการให้บริการเคลื่อนที่ฯ ครั้งนี้จำเป็นต้องใช้ล่ามเป็นอย่างมาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้  และผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับเราในครั้งนี้ ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงนั่นเองค่ะ ขอบคุณน้อง ๆ มากนะคะ

น้อง ๆ ส่วนหนึ่งที่มาเป็นล่ามให้ค่ะ

(แต่คนถือขวดน้ำ ไม่ใช่นะคะ เป็นเจ้าหน้าที่ของเราเองค่ะ)

 

               นอกจากการให้บริการทั้ง 4 ด้าน ที่คณะสหเวชศาสตร์ได้ให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เป็นประจำทุกครั้งที่ออกให้บริการแล้ว ในครั้งนี้ยังบริการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัยตำบลแม่สอง เรื่องการย้อมสี AFB เพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรค และมอบชุดสีย้อมไว้ให้กับสถานีอนามัยตำบลแม่สองจำนวน 1 ชุด (ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯค่ะ)

 

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ โดยแจกแบบสอบถาม ได้ผลสรุปดังนี้

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ

  • ด้านบุคลากรที่ให้บริการ   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก ให้บริการด้วยความเป็นมิตร เป็นกันเอง เอาใจใส่ และให้คำแนะนำชัดเจน ตรงประเด็น

 

  • ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก ได้รับการบริการที่เป็นธรรมตามลำดับก่อนหลัง ระยะเวลาที่รอคอจนรับบริการเสร็จเหมาะสม ไม่นานจนเกินไป ขั้นตอนในการรับบริการไม่ยุ่งยาก

 

  • ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจทางด้าน เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่พร้อมให้บริการ และสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตลอด

 

  • ด้านผลจากการใช้บริการ   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

สรุปภาพรวมแล้ว

          ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจมากต่อการบริการในครั้งนี้

 

 *** โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ.....มีบรรยากาศที่ได้จากการออกหน่วยฯ ในครั้งนี้มาฝากด้วยค่ะ ***