SAD KM Workshop : Succes Story Mapping "ความสำเร็จของกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ในทัศนะของผู้บริหารด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา"

SAD KM Workshop : Succes Story Mapping
"ความสำเร็จของกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ในทัศนะของผู้บริหารด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา"

4. ความเข้าใจ
สามารถคลิ๊กเข้าไปดูได้เลยค่ะ

กระบวนการทำความเข้าใจ (นิรันดร์ จินดานาค 5/9)
ผู้ปกครองเข้าใจในระบบการรับน้องของมหาวิทยาลัย (อำนาจ อยู่สุข 2/5)
ผู้บริหารเข้าใจนิสิต (สุรศักดิ์ เครือหงส์ 2/7)
ให้ความเข้าใจอันดีแก่ผู้นำและสร้างระบบพี่เลี้ยงที่ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
(กฤษณะพล วัณนวันยู 2/6)

การให้ความเข้าใจ ถึงความต้องการของนิสิต (สุรศักดิ์ เครือหงส์ 2/7)
มีการพูดทำความเข้าใจกับน้องใหม่ (วุฒิชัย สิทธิอัฐกร 3/2)
เข้าใจพฤติกรรมของวัยรุ่น (ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 4/7)
ความเข้าใจร่วมกัน (วิทยา วิภาวัฒน์ 2/8)
เข้าถึง  เข้าใจ  และพัฒนา (อิทธิเดช รัตนะ 5/2)
ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง (ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา 2/2)
มีความเข้าใจในเจตนารมณ์ของการทำงานและมีการวางใจในการทำงานร่วมกัน (สกุล บุญยทัต 1/6)
ความเข้าใจที่ตรงกัน/สอดคล้องกันในวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ  ของผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายทั้งนักศึกษา  รุ่นพี่  นักศึกษาใหม่  คณาจารย์  ผู้ปกครอง  เจ้าหน้าที่ (ลิขิต อมาตยคง 1/2)
ใช้จิตวิทยา (พีระ ทองมี 2/3)
การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างนิสิตกับบุคลากรทุกฝ่ายที่รับผิดชอบกิจกรรม
(น้อม สังข์ทอง 3/4)
ศึกษา/วิเคราะห์ตนเองอย่างชัดเจน (วิทยา วิภาวิวัฒน์ 2/8)
การยอมรับในกติการ่วมกัน  รวมทั้งยอมรับในปัญหาที่จะเกิดขึ้น  หากไม่ดำเนินการตาม กติกาและข้อห่วงใยของสังคม (ลิขิต อมาตยคง 1/2)
นักศึกษาเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการรับน้องที่แท้จริง (ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์ 1/3)
ลดช่องว่างระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา (สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ 4/4)
ทำความเข้าใจ  กำหนดเจตคติ และกำกับดูแล อย่างใกล้ชิด (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด 3/6)
มีการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง -  ผู้สื่อข่าว  (ผู้ปกครอง  ผู้สื่อข่าว เข้าใจรูปแบบวิธีการ)
(ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ 3/8)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 72133, เขียน: 11 Jan 2007 @ 16:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)